Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 722 kết quả
On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities
Tác giả: Jakub Jirsa, Peter Balazs, Carvalho Cláudio Alexandre S, Alexander Görlach, Jones Irwin, Jakub Jirsa, Jakub Jirsa, Jimmy Lewis-Martin, Lomová Olga, Saralyn McKinnon-Crowley, Ivana Noble, Polišenská Milada, Přibáň Jiří, Rob Riemen, Šubrt Jiří
Xuất bản: Prague: Karolinum Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Developing the Higher Education Curriculum : Research-Based Education in Practice
Tác giả: Fung CARNELL, Brent Carnell, Dilly Fung
Xuất bản: Chicago: Chicago Distribution Center distributor,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Didaktika: Jurnal Kependidikan
Tác giả:
Xuất bản: : South Sulawesi Education Development SSED, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mergers and Alliances in Higher Education [electronic resource] : International Practice and Emerging Opportunities
Tác giả: Adrian Curaj, Jennifer Cassingena Harper, Eva Egron-Polak, Luke Georghiou
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.101
 
Women in higher education : an encyclopedia
Tác giả: Ana M Martínez Alemán, Kriste A Renn
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
Digital Transformations in Nordic Higher Education [electronic resource]
Tác giả: Linda Barman, Lise Degn, Cathrine Edelhard Tømte, Lars Geschwind, Pinheiro Rómulo
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378
 
Workplace
Tác giả:
Xuất bản: : Institute for Critical Education Studies, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Higher education : handbook of theory and research. Volume 24
Tác giả: John C Smart
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  378.73
 
Interdisciplinary Journal of Education Research
Tác giả:
Xuất bản: : ERRCD Forum, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Universities and Economic Development in Africa Pact, academic core and coordination
Tác giả: Nico Cloete
Xuất bản: Wynberg South Africa: Centre for Higher Education and Transformation, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.6
 

Truy cập nhanh danh mục