Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 850 kết quả
Representation and parsing of multiword expressions
Tác giả:
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  400
 
Form and formalism in linguistics
Tác giả: James McElvenny
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  410
 
The numeral system of Proto-Niger-Congo
Tác giả: Konstantin Pozdniakov
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  490
 
René de Saussure and the theory of word formation
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  415.92
 
Perspectives on information structure in Austronesian languages
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499,25
 
Morphologisch komplexe Wörter
Tác giả: Pia Bergmann
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  435
 
Learning context effects
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
Language technologies for a multilingual Europe
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  418.020285635
 
Distribution und Interpretation von Modalpartikel-Kombinationen
Tác giả: Sonja Müller
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  435.6
 
Diachrony of differential argument marking
Tác giả:
Xuất bản: Berlin: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  417
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục