Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
The linguistics encyclopedia
Tác giả: Kirste Malmkjær
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
An introduction to applied linguistics
Tác giả: Michael P H Rodgers, Norbert Schmitt
Xuất bản: New Yor: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Contrastive analysis
Tác giả: Carl James
Xuất bản: London: Routledge, 1980
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
An encyclopaedia of language
Tác giả: N E Collinge
Xuất bản: London New York: Routledge, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
The Routledge handbook of applied linguistics
Tác giả: James Simpson
Xuất bản: Milton Park Abingdon UK New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Language and linguistics : the key concepts
Tác giả: R L Trask, Peter Stockwell, R L Trask
Xuất bản: Abingdon England New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Halliday's introduction to functional grammar
Tác giả: M A K Halliday, Christian M I M Matthiessen
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon: Routledge, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.18
 
Trask's historical linguistics
Tác giả: Robert McColl Millar, R L Trask
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  417
 
Ethnography and language policy
Tác giả: T L McCarty
Xuất bản: New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.449
 
Mapping applied linguistics : a guide for students and practitioners
Tác giả: Christopher J Hall, Patrick H Smith, Rachel Wicaksono
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục