Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
'Eyes', 'Brain', 'Feet' and 'Hands' of Efficient Harvesting Machinery
Tác giả: Cheng Shen, Cheng Shen, Zhong Tang, Zhong Tang, Maohua Xiao, Maohua Xiao
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Evapotranspiration
Tác giả: Leszek Labedzki, Leszek Labedzki
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  850
 
Evapotranspiration : From Measurements to Agricultural and Environmental Applications
Tác giả: Giacomo Gerosa, Giacomo Gerosa
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Food Preservation and Waste Exploitation
Tác giả: Sonia A Socaci, Thierry Aussenac, Thierry Aussenac, Anca C F?rca?, Anca C F?rca?, Jean-Claude Laguerre, Jean-Claude Laguerre, Sonia A Socaci
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Food Processing
Tác giả: Romina Alina Marc, Romina Alina Marc, Guiomar Denisse Posada Izquierdo, Guiomar Denisse Posada Izquierdo, Antonio Valero Díaz, Antonio Valero Díaz
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Improving seed conditioning
Tác giả: B R Gregg
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Improving seed conditioning
Tác giả: B R Gregg
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia
Tác giả:
Xuất bản: : National Institute of Agronomic Research INRA Morocco, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Agricultural robotics: part of the new deal? : FIRA 2020 conclusions
Tác giả: Roland Lenain, Julie Peyrache, Alain Savary, Gaëtan Séverac
Xuất bản: Versailles Cedex France: editions Quae, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.16
 
Food Processing and Packaging Technologies Recent Advances
Tác giả: Jaya Shankar Tumuluru, Jaya Shankar Tumuluru
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục