Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1195 kết quả
Peer-to-peer application development : cracking the code
Tác giả: Software Team Dreamtech
Xuất bản: New York: Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Peer-to-peer application development
Tác giả: Software India Dreamtech
Xuất bản: : Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Software Engineering for Internet Applications
Tác giả: E Andersson
Xuất bản: : MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Release it! : design and deploy production-ready software
Tác giả: Michael T Nygard
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Design for software : a playbook for developers
Tác giả: Erik Klimczak
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.12
 
Embedded software development with eCos
Tác giả: Anthony J Massa
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Advances in machine learning applications in software engineering
Tác giả: Du Zhang, Jeffrey JP Tsai
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Analysis and testing of distributed software applications
Tác giả: Henryk Krawczyk, Bogdan Wiszniewski
Xuất bản: Baldock Herts England: Research Studies Press, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Analysis and testing of distributed software applications
Tác giả: Henryk Krawczyk, Bogdan Wiszniewski
Xuất bản: Baldock Herts England: Research Studies Press, c1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Software engineering for modern Web applications : methodologies and technologies
Tác giả: Dan Brandon
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục