Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
What Kate did next [electronic resource]
Tác giả: Lisa Heidke
Xuất bản: Crows Nest NSW: ArenaAllen Unwin, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
A World of Fiction Digital Collections and the Future of Literary History
Tác giả: Katherine Bode
Xuất bản: Baltimore Maryland: Project Muse, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.3034
 
Whose History? Engaging History Students through Historical Fiction
Tác giả: Grant Rodwell
Xuất bản: Adelaide South Australia: University of Adelaide Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The gentleman's garden
Tác giả: Catherine Jinks
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Sunny side up
Tác giả: Marion Roberts
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Superior Saturday
Tác giả: Garth Nix
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Bill rules
Tác giả: Elizabeth Fensham
Xuất bản: St Lucia Qld: University of Queensland Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.4
 
All that I am : a novel
Tác giả: Anna Funder
Xuất bản: Camberwell Vic: Penguin Group Australia, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
The broken book
Tác giả: Susan Johnson
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The artist is a thief
Tác giả: Stephen Gray
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục