Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 172 kết quả
The American Civil War : this mighty scourge of war
Tác giả: Gary W Gallagher, James M McPherson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Themes of the American Civil War : the war between the states
Tác giả: Susan-Mary Grant, Brian Holden Reid
Xuất bản: New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The Liberian Civil War
Tác giả: Mark Huband
Xuất bản: London Portland Or: F Cass, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  966.6203
 
The English Civil War armies
Tác giả: Peter Young
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  942.06
 
The Civil War battlefield guide
Tác giả: Frances H Kennedy
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.73025
 
A savage war : a military history of the Civil War
Tác giả: Williamson Murray, Wayne Wei-siang Hsieh
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.73
 
The Spanish Civil War, 1936-1939
Tác giả: Frances Lannon
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.081
 
This mighty scourge : perspectives on the Civil War
Tác giả: James M McPherson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The Spanish Civil War : a very short introduction
Tác giả: Helen Graham
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  946.081
 
War at the Margins : Indigenous Experiences in World War II
Tác giả: Lin Poyer
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  940.5308997
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục