Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2662 kết quả
Communication works
Tác giả: Teri Kwal Gamble, Michael Gamble
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Communication in our lives
Tác giả: Julia T Wood
Xuất bản: China: Thomson Wadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
A book about communication & change
Tác giả: Richard Bandle, John Grinder
Xuất bản: : Science Behavior Books, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
Human communication
Tác giả: Lynn Harter, Paul E Nelson, Judy C Pearson, Scott Titsworth
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Communication mosaics : an introduction to the field of communication
Tác giả: Julia T Wood
Xuất bản: Boston MA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Understanding human communication
Tác giả: Ronald B Adler, George R Rodman
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Human communication : the basic course
Tác giả: Joseph A DeVito
Xuất bản: Boston: Allyn and Bacon, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Fundamentals of human communication : social science in everyday life
Tác giả: Margaret H DeFleur, Melvin L DeFleur, Patricia Kearney, Timothy G Plax
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Companies Inc, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
Talk less, say more : 3 habits to influence others and make things happen
Tác giả: Connie Dieken
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651.7
 
Going visual : using images to enhance productivity, decision making and profits
Tác giả: Alexis Gerard, Bob Goldstein
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.45
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục