Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Australian Politics in a Digital Age
Tác giả: Peter John Chen
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Data Politics : Worlds, Subjects, Rights
Tác giả: Didier Bigo, Didier Bigo, Engin Isin, Engin Isin, Evelyn Ruppert, Evelyn Ruppert
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Embodied politics in visual autobiography
Tác giả: Sarah Brophy, Janice Hladki
Xuất bản: Toronto: University of Toronto Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
The disinformation age : politics, technology, and disruptive communication in the United States
Tác giả: W Lance Bennett, Steven Livingston
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.973014
 
The Politics of Social Media Manipulation
Tác giả: Richard Rogers, Sabine Niederer, Sabine Niederer, Richard Rogers
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
The dynamics of political communication : media and politics in a digital age
Tác giả: Richard M Perloff
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.014
 
Go home?: The politics of immigration controversies
Tác giả: Hannah Jones, Gargi Bhattacharyya, William Davies, Sukhwant Dhaliwal, Kirsten Forkert, Yasmin Gunaratnam, Emma Jackson, Roiyah Saltus
Xuất bản: Manchester: Manchester University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  325.41
 
Electoral Campaigns, Media, and the New World of Digital Politics
Tác giả: Richard Davis, David Taras
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  324.73
 
Staging China The Politics of Mass Spectacle
Tác giả: Florian Schneider
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.230951
 
Staging China : The Politics of Mass Spectacle
Tác giả: Florian Schneider
Xuất bản: Leiden: Leiden University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.330951
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục