Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 84 kết quả (0.0156326 giây)
Combinatory Linguistics
Tác giả: Cem Bozsahin
Berlin Boston: De Gruyter, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 415
 
Linguistics for the age of AI
Tác giả: Marjorie Joan McShane
Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computation in Linguistics A Case Book
Tác giả: 
Baltimore Md: Project MUSE, 1967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 410
 
Computation in Linguistics : A Case Book
Tác giả: 
Bloomington: Indiana University Press, 1967 1966
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 410
 
Eyetracking and Applied Linguistics
Tác giả: Sambor Grucza
Berlin Germany: Language Science Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 410
 
How to do linguistics with R : data exploration and statistical analysis
Tác giả: Natalia Levshina
Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc: 410.285
 
The handbook of computational linguistics and natural language processing
Tác giả: 
Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 410.285
 
Natural language processing and computational linguistics. 1, Speech, morphology and syntax
Tác giả: Mohamed Zakaria Kurd
London UK Hoboken: ISTE NJ USA Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Visualisierung sprachlicher Daten : Visual Linguistics - Praxis - Tools
Tác giả: Noah Bubenhofer
Heidelberg: Heidelberg University Publishing heiUP, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 400
 
Proceedings of the Second Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2015
Tác giả: Sara Tonelli Cristina Bosco
Torino: Accademia University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục