Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1266 kết quả (0.0299554 giây)
Structure and interpretation of computer programs
Tác giả: Harold Abelson
Cambridge Mass New York: MIT Press McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Algorithms + data structures=programs
Tác giả: Niklaus Wirth
Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1976
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (djvu)
ddc: 001.642
 
Checking C programs with lint
Tác giả: Ian F Darwin
Sebastopol CA: OReilly, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.14
 
Structure and Interpretation of Computer Programs
Tác giả: Harold Abelson
Cambridge: The MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Fundamentals of Python : first programs
Tác giả: Kenneth Alfred Lambert
Boston Mass: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Executing temporal logic programs
Tác giả: B. C Moszkowski
Cambridge Cambridgeshire New York: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Find the bug : a book of incorrect programs
Tác giả: Adam Barr
Boston: AddisonWesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc: 005.14
 
Higher-order Perl elektronisk ressurs : transforming programs with programs
Tác giả: Mark Jason Dominus
Amsterdam Boston Mass: Morgan Kaufmann Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Accelerating MATLAB performance : 1001 tips to speed up MATLAB programs
Tác giả: Yair M Altman
Boca Raton Florida: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Ethical Programs Hospitality and the Rhetorics of Software
Tác giả: James J Brown
Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 174.9005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục