Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1265 kết quả
Structure and interpretation of computer programs
Tác giả: Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman
Xuất bản: Cambridge Mass New York: MIT Press McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Algorithms + data structures=programs
Tác giả: Niklaus Wirth
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: PrenticeHall, 1976
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (djvu)
ddc:  001.642
 
Checking C programs with lint
Tác giả: Ian F Darwin
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Structure and Interpretation of Computer Programs
Tác giả: Harold Abelson, Gerald Jay Sussman
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Fundamentals of Python : first programs
Tác giả: Kenneth Alfred Lambert, Martin Osborne
Xuất bản: Boston Mass: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Executing temporal logic programs
Tác giả: B C Moszkowski
Xuất bản: Cambridge Cambridgeshire New York: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Find the bug : a book of incorrect programs
Tác giả: Adam Barr
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.14
 
Higher-order Perl elektronisk ressurs : transforming programs with programs
Tác giả: Mark Jason Dominus
Xuất bản: Amsterdam Boston Mass: Morgan Kaufmann Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Accelerating MATLAB performance : 1001 tips to speed up MATLAB programs
Tác giả: Yair M Altman
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Ethical Programs Hospitality and the Rhetorics of Software
Tác giả: James J Brown
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.9005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục