Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Understanding digital technologies and young children : an international perspective
Tác giả: Susanne Garvis
Xuất bản: London New York: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.083
 
Mobile technology for children : designing for interaction and learning
Tác giả: Allison Druin
Xuất bản: Burlington MA: Morgan Kaufmann PublishersElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.65083
 
Computer für Kids
Tác giả: Hans-Georg Schumann
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.083
 
iPad apps for kids for dummies
Tác giả: Jinny Gudmundsen
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.167/5
 
iPad for kids : using the iPad to play and learn [electronic resource]
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Moodle 2 for teaching 4-9 year olds : beginner's guide [electronic resource]
Tác giả: Nicholas Freear
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.334
 
Hello world! : computer programming for kids and other beginners
Tác giả: Warren Sande, Carter Sande
Xuất bản: Greenwich Conn: Manning, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Connected gaming : what making video games can teach us about learning and literacy
Tác giả: Yasmin B Kafai, Quinn Burke
Xuất bản: London Cambridge MA: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3346696
 
Games and gaming [electronic resource] : an introduction to new media
Tác giả: Larissa Hjorth
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.487
 
1

Truy cập nhanh danh mục