Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Creativity : understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts
Tác giả: Robert W Weisberg
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Steal like an artist : 10 things nobody told you about being creative
Tác giả: Austin Kleon
Xuất bản: New York: Workman Pub Co, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Cross-train your brain : a mental fitness program for maximizing creativity and achieving success
Tác giả: Stephen D Eiffert
Xuất bản: New York: AMACOM, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
Understanding Creativity : The in terplay of biological, psychological, and social factors
Tác giả: John S Dacey, Lisa B Fiore, Kathleen H Lennon
Xuất bản: San francisco: Josseybass, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.35
 
Creative Style Profile : Facilitator's guide
Tác giả: Beverly Olevin, Beverly L Kaye
Xuất bản: San franciscopfeiffer: , 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
Making creativity practical : innovation that gets results
Tác giả: Stanley S Gryskiewicz, Sylvester Taylor
Xuất bản: Greensboro NC: Center for Creative Leadership, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.4036
 
Business creativity [electronic resource] : breaking the invisible barriers
Tác giả: Arthur Gogatz, Reuben Mondejar
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Handbook of organizational creativity
Tác giả: Michael D Mumford
Xuất bản: London Waltham MA: ElsevierAcademic Press, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
The creative mind : myths and mechanisms
Tác giả: Margaret A Boden
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Innovation and entrepreneurship
Tác giả: J R Bessant, Joseph Tidd
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục