Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Barrier-free design : principles, planning, examples
Tác giả: Oliver Heiss, Christin Degenhart, Johan Ebe
Xuất bản: Munich: ArchitekturDokumentation, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.87
 
Create your dream garden : tips and techniques to make your garden bloom
Tác giả: Je Cook, Mar Hillsdon, Ann Marsden
Xuất bản: Oxford: The Infinite Ideas Company Limited, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  712.6
 
Designing magazines : inside periodical design, redesign, and branding
Tác giả: Jando Rothstein
Xuất bản: New York: Allworth Press, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.65
 
Vaccinology : principles and practice
Tác giả: John Morrow
Xuất bản: Chichester West Sussex: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.3
 
Relating architecture to landscape [electronic resource]
Tác giả: Jan Birksted
Xuất bản: London New York: EFN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  712
 
PHP in Action : objects, design, agility
Tác giả: Dagfinn Reiersøl, Marcu Baker, Chri Shiflett
Xuất bản: Greenwich CT: Manning Publications Co, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Twitter API : up and running
Tác giả: Kevi Makice
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Practical lighting design with LEDs
Tác giả: Ron Lenk, Caro Lenk
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Beginning ASP.NET 1.1 with Visual C♯ .NET 2003
Tác giả: Ch Ullman
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
ActionScript 3.0 cookbook
Tác giả: Joey Lott, Keit Peters, Darro Schall
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục