Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Basic statistics and epidemiology : a practical guide
Tác giả: Antony Stewart
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Journal of Biostatistics and Epidemiology
Tác giả:
Xuất bản: : Tehran University of Medical Sciences, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Skin Biopsy : Diagnosis and Treatment
Tác giả: Suran L Fernando, Suran L Fernando
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Epidemiology : Current Perspectives on Research and Practice
Tác giả: Nuno Lunet, Nuno Lunet
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Skin Biopsy : Perspectives
Tác giả: Uday Khopkar, Uday Khopkar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Psoriasis
Tác giả: Jennifer Soung, Bonnie Koo, Bonnie Koo, Jennifer Soung
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Atopic Dermatitis : Disease Etiology and Clinical Management
Tác giả: Jorge Esparza-Gordillo, Itaru Dekio, Itaru Dekio, Jorge Esparza-Gordillo
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  821.8
 
Psoriasis : A Systemic Disease
Tác giả: Jose O'Daly, Jose O'Daly
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Psoriasis : Types, Causes and Medication
Tác giả: Hermenio Lima, Hermenio Lima
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  609
 
Vitiligo : Management and Therapy
Tác giả: Kelly KyungHwa Park, Jenny Eileen Murase, Jenny Eileen Murase, Kelly KyungHwa Park
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục