Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Encyclopedia of fantasy and horror fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Encyclopedia of fantasy and horror fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: New York NY: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3873803
 
Women in science fiction and fantasy
Tác giả: Robin Anne Reid
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Fire and Snow : Climate Fiction from the Inklings to Game of Thrones
Tác giả: Marc Di Paolo
Xuất bản: Albany: State University of New York Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.0876609
 
Horselords
Tác giả: David Cook
Xuất bản: Lake Geneva WI: Penguin, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Looking for Jake and other stories
Tác giả: China Miéville
Xuất bản: Basingstoke: Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Fantasy hall of fame
Tác giả: Martin Harry Greenberg, Robert Silverberg
Xuất bản: New York: Arbor House, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The brazen gambit
Tác giả: Lynn Abbey
Xuất bản: Lake Geneva Wis: TSR Inc, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Tales of the sacred and the supernatural
Tác giả: Mircea Eliade
Xuất bản: Philadelphia: Westminster Press, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  859
 
A Polish book of monsters : five dark tales from contemporary Poland
Tác giả: Michael Kandel
Xuất bản: New York: PIASA Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục