Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17547 kết quả
Jews and Germans in Eastern Europe
Tác giả:
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  947.000431
 
Dissent! Refracted
Tác giả:
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
Women in the Ancient Near East
Tác giả: Marten Stol
Xuất bản: Boston Berlin: De Gruyter, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.4
 
Pathways to the Present
Tác giả: Mansel G Blackford
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.995
 
Envisioning Socialism
Tác giả: Heather L Gumbert
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.2345
 
Colonial Legacies
Tác giả: Anne E Booth
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  330.95041
 
Return
Tác giả:
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Monumental Matters
Tác giả: Santhi Kavuri-Bauer
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  720.95409032
 
Migrants and Migration in Modern North America
Tác giả:
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.87
 
An Historical Account of the Black Empire of Hayti
Tác giả: Marcus Rainsford
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  972.9403
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục