Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
The pleasure and pain of cult horror films : an historical survey
Tác giả: Bartłomiej Paszylk
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Inc, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.823
 
Projected fears : horror films and American culture
Tác giả: Kendall R Phillips
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Ghouls, gimmicks, and gold : horror films and the American movie business, 1953-1968
Tác giả: Kevin Heffernan
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Negative, Nonsensical, and Non-Conformist : The Films of Suzuki Seijun
Tác giả: Peter A Yacavone
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
American silent horror, science fiction and fantasy feature films, 1913-1929
Tác giả: John T Soister, Steve Joyce, Harry Long, Henry Nicolella
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
The rough guide to horror movies
Tác giả: Alan Jones
Xuất bản: London: Rough Guides, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
A history of horror
Tác giả: Wheeler W Dixon
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The filmmaker's Book of the dead : a mortal's guide to making horror movies
Tác giả: Danny Draven
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
Little Horrors : How Cinema's Evil Children Play on Our Guilt
Tác giả: T S Kord
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436164
 
The Philosophy of horror, or, Paradoxes of the heart
Tác giả: Noël Carroll
Xuất bản: New York: Routledge, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục