Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Iterative methods without inversion
Tác giả: Anatoly Galperin
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.26
 
Iterative methods for sparse linear systems
Tác giả: Y Saad
Xuất bản: Philadelphia: SIAM, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9434
 
Numerical Methods for Solving Nonlinear Equations
Tác giả: Maria Isabel Berenguer, Maria Isabel Berenguer, Ruiz Galán ManuelRuiz Galán Manuel
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Solving polynomial equation systems
Tác giả: Teo Mora
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003lt2016gt
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.94
 
Wave scattering by small bodies of arbitrary shapes
Tác giả: A G Ramm
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.124
 
Turbo coding, turbo equalisation and space-time coding for transmission over fading channels
Tác giả: Lajos Hanzo, TH Liew, BL Yeap
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley2002,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003.54
 
Turbo coding, turbo equalisation and space-time coding : exit-chart aided near-capacity designs for wireless channels
Tác giả: Lajos Hanzo
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003.54
 
Iterations of differential operators
Tác giả: A V Babin
Xuất bản: New York: Gordon and Breach Science Publishers, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  517.5
 
Iterative learning control for multi-agent systems coordination
Tác giả: Shiping Yang, Xuefang Li, Dong Shen, Jian-Xin Xu
Xuất bản: Singapore: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.89
 
Space-time coding
Tác giả: Branka Vucetic, Jinhong Yuan
Xuất bản: : Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
1

Truy cập nhanh danh mục