Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Ōe and beyond : fiction in contemporary Japan
Tác giả: Philip Gabriel, Stephen Snyder
Xuất bản: Honolulu Hawaii: University of Hawaii Press, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.635
 
Japanese women writers : twentieth century short fiction
Tác giả: Noriko Mizuta, Kyoko Iriye Selden
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Translating Mount Fuji : modern Japanese fiction and the ethics of identity
Tác giả: Dennis C Washburn
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
Contemporary Japanese literature : an anthology of fiction, film, and other writing since 1945
Tác giả: Howard Hibbett
Xuất bản: Boston: Cheng Tsui Co, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.6
 
Kokoro
Tác giả: Sōseki Natsume, Edward McClellan
Xuất bản: Tokyo: Tuttle Publishing, 1969
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
The tale of Genji. Volume 1
Tác giả: Murasaki Shikibu, Edward Seidensticker
Xuất bản: Tokyo: Tuttle, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
The tale of Genji. Volume 2
Tác giả: Murasaki Shikibu, Edward Seidensticker
Xuất bản: Tokyo: Tuttle, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.63
 
Five Modern Japanese Novelists
Tác giả: Donald Keene
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.634409
 
Awakening
Tác giả: Yoshiyuki Tomino, Frederik L Schodt
Xuất bản: New York: Ballantine, 1990
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.6
 
Purloined letters : cultural borrowing and Japanese crime literature, 1868-1937
Tác giả: Mark Silver
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaiʼi Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  895.63087209
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục