Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.0468777 giây)
Finite-state language processing
Tác giả: 
Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 006.35015113
 
Natural language processing with Python
Tác giả: Steven Bird
Sebastopol CA Cambridge Mass: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Natural language processing and text mining
Tác giả: 
London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.312
 
Bayesian analysis in natural language processing
Tác giả: Shay Cohen
San Rafael California: Morgan Claypool, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
The handbook of computational linguistics and natural language processing
Tác giả: 
Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 410.285
 
Neural network methods for natural language processing
Tác giả: Yoav Goldberg
San Rafael California: Morgan Claypool, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.4
 
Natural language processing for social media
Tác giả: Atefeh Farzindar
San Rafael California 1537 Fourth Street San Rafael CA 94901 USA: Morgan Claypool, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Natural language processing and computational linguistics 2 : semantics, discourse and applications
Tác giả: Mohamed Zakaria Kurdi
London UK Hoboken NJ: ISTE Ltd Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 006.35
 
Natural language processing in action : understanding, analyzing, and generating text with Python
Tác giả: Hobson Lane
Shelter Island NY: Manning Publications Co, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
Collaborative annotation for reliable natural language processing : technical and sociological aspects
Tác giả: Karën Fort
London UK Hoboken NJ USA: ISTE Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục