Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The big black book of very dirty words
Tác giả: Alexis Munier
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  818
 
Dangerous English 2000! : an indispensable guide for language learners and others
Tác giả: Elizabeth Claire
Xuất bản: McHenry IL: Delta Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Rude hand gestures of the world [electronic resource] : a guide to offending without words
Tác giả: Romana Lefevre, Daniel Castro
Xuất bản: San Francisco: Chronicle Books, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
Expletive deleted : a good look at bad language
Tác giả: Ruth Wajnryb
Xuất bản: New York: Free Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
An encyclopedia of swearing : the social history of oaths, profanity, foul language, and ethnic slurs in the English-spe...
Tác giả: Geoffrey Hughes
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427
 
An encyclopedia of swearing : the social history of oaths, profanity, foul language, and ethnic slurs in the English-spe...
Tác giả: Geoffrey Hughes
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.09
 
An encyclopedia of swearing : the social history of oaths, profanity, foul language, and ethnic slurs in the English-spe...
Tác giả: Geoffrey Hughes
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, c2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.09
 
Holy shit : a brief history of swearing
Tác giả: Melissa Mohr
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  417
 
1

Truy cập nhanh danh mục