Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Social network-based recommender systems
Tác giả: Daniel Schall
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.56
 
OpenSocial network programming
Tác giả: Lynne Grewe
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
A networked self : identity, community and culture on social network sites
Tác giả: Zizi Papacharissi
Xuất bản: New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.30285
 
Joomla! social networking with JomSocial [electronic resource] : enhance your social networking with JomSocial : learn how to develop a high quality social network using JomSocial
Tác giả: Beatrice A Boateng, Kwasi Boateng
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Open Source, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
2011 social media directory elektronisk ressurs : the ultimate guide to Facebook, Twitter, and LinkedIn resources
Tác giả: Jeffery A Riley
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
The Routledge Handbook of Privacy and Social Media
Tác giả: Sabine Trepte, Philipp K Masur, Philipp K Masur, Sabine Trepte
Xuất bản: : Taylor Francis, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Using Facebook
Tác giả: Kent Joshi, Scott Morley, Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Facebook for grown-ups [electronic resource]
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
Google+ for dummies
Tác giả: Jesse Stay
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.754
 
Sams teach yourself Facebook for business in 10 minutes
Tác giả: Bud E Smith
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục