Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
New Challenges in Seed Biology - Basic and Translational Research Driving Seed Technology
Tác giả: Alma Balestrazzi, Susana Araujo
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  914.551
 
Improving seed conditioning
Tác giả: B R Gregg
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Improving seed conditioning
Tác giả: B R Gregg
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Advances in Seed Biology
Tác giả: Jose C Jimenez-Lopez
Xuất bản: Basel Switzerland: IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Journal of Seed Science
Tác giả:
Xuất bản: : Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biochemical and Nutritional Changes during Food Processing and Storage
Tác giả: Vibeke Orlien, Research Scientist Bolumar, Research Scientist Bolumar, Vibeke Orlien
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Effects of Mycotoxins on Human and Animal Health-a Special Focus on the Cellular and Molecular Mechanisms Responsibl...
Tác giả: Daniela Eliza Marin, Daniela Eliza Marin, Ionelia Taranu, Ionelia Taranu
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Seeds for Diversity and Inclusion : Agroecology and Endogenous Development
Tác giả: Yoshiaki Nishikawa, Yoshiaki Nishikawa, Michel Pimbert, Michel Pimbert
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.521
 
1

Truy cập nhanh danh mục