Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Handbook of set theory
Tác giả: M Foreman, Akihiro Kanamori
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Classical descriptive set theory
Tác giả: A S Kechris
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
The joy of sets : fundamentals of contemporary set theory
Tác giả: Keith J DevlinKeith J Devlin
Xuất bản: New York Hong Kong: SpringerVerlag, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Notes on set theory
Tác giả: Yiannis N Moschovakis
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Introduction to axiomatic set theory
Tác giả: Gaisi Takeuti, Wilson M Zaring
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Axiomatic set theory
Tác giả: Gaisi Takeuti, Wilson M Zaring
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Introduction to Axiomatic Set Theory
Tác giả: Gaisi Takeuti, Wilson M Zaring
Xuất bản: New York: Springer, 1971
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Descriptive set theory
Tác giả: Yiannis N Moschovakis
Xuất bản: Providence RI: American Mathematical Society, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Fuzzy sets and systems : theory and applications
Tác giả: Didier Dubois, Henri M Prade
Xuất bản: New York: Academic Press, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.32
 
Lectures in logic and set theory
Tác giả: George J Tourlakis
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục