Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Merkava MBT : MKs I, II & III : chariot of steel
Tác giả: Shemuʾel Kats, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey Military, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Bradley M2/M3 : infantry fighting vehicles 1983-1994
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey Military, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
The M47 and M48 Patton tanks
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey Military, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
German light panzers 1932-1942
Tác giả: Bryan Perrett
Xuất bản: London: Osprey Military, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Technology of tanks
Tác giả: Richard M Ogorkiewicz
Xuất bản: Coulsdon Surrey: Janes Information Group, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Kingtiger : heavy tank, 1942-1945
Tác giả: H L Doyle, Thomas L Jentz, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.188
 
The road to Damascus
Tác giả: John Ringo, Linda Evans
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Books Distributed by Simon Schuster, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
German tanks of World War II in color
Tác giả: Michael Green, Thomas Anderson, Frank Schulz
Xuất bản: Osceola WI: MBI Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7
 
Spanish Civil War tanks : the proving ground for Blitzkrieg
Tác giả: Steve Zaloga, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford Long Island City NY: Osprey Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7
 
British Mark IV tank
Tác giả: David Fletcher
Xuất bản: Oxford England New York: Osprey Pub, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục