Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2004
Tác giả: Tác giả tập thể
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  017
 
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế
Tác giả: Viện tiêu chuẩn hóa xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Vietnam Standards Catalogue TCVN 2004
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  017
 
Tiêu chuẩn xi măng : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn an toàn điện : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.30289
 
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam : Toàn tập 37 chuẩn mực mới và 5 chuẩn mực còn hiệu lực = vietnamese standards on auditing
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Bản dịch hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế : Toàn tập 37 chuẩn mực= Translation of International Standards on Auditing
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Tiêu chuẩn gạch ốp lát : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn về điện
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.30218
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục