Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Extreme .Net : introducing extreme programming techniques to .Net developers
Tác giả: Neil Roodyn
Xuất bản: Indianapolis IN: Addison Wesley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2768
 
Planning extreme programming
Tác giả: Kent Beck, Martin Fowler
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Extreme programming explained : embrace change
Tác giả: Kent Beck, Cynthia Andres
Xuất bản: Boston MA: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Extreme programming explained : embrace change
Tác giả: Kent Beck
Xuất bản: Boston MA: Addison Wesley, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.1
 
Sams teach yourself Extreme Programming in 24 hours
Tác giả: Stewart Baird
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Extreme programming refactored : the case against XP
Tác giả: Matt Stephens, Doug Rosenberg
Xuất bản: Berkeley Calif Berlin: Apress Springer, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.117
 
Java Extreme Programming cookbook
Tác giả: Eric M Burke, Brian M CoynerBrian M Coyner
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Extreme programming adventures in C#
Tác giả: Ron Jeffries
Xuất bản: : Microsoft Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.11
 
Professional Java tools for extreme programming : Ant, Xdoclet, JUnit, Cactus, and Maven
Tác giả: Richard Hightower
Xuất bản: Indianapolis: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Professional Java tools for extreme programming : Ant, Xdoclet, JUnit, Cactus, and Maven
Tác giả: Richard Hightower
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục