Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 614 kết quả
Atlas of Immunology elektronisk ressurs
Tác giả: Julius M Cruse
Xuất bản: Hoboken: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
Textbook of immunology
Tác giả: Sunil Kumar Mohanty, K Sai Leela
Xuất bản: New Delhi Philadelphia: Jaypee Brothers Medical Pub, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
Cytokines and Autoimmune Diseases [electronic resource]
Tác giả: David A Hafler, Vijay K Kuchroo, Lindsay B Nicholson, Nora Sarvetnick
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  571.96
 
Immunobiology of the shark
Tác giả: M F Flajnik, Robert B Sim, Sylvia L Smith
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  597.3
 
Advances in the Diagnosis and Treatment of Vasculitis
Tác giả: Luis M Amezcua-Guerra, Luis M Amezcua-Guerra
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Osteoarthritis : Progress in Basic Research and Treatment
Tác giả: Qian Chen, Qian Chen
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  793.32
 
Rheumatoid Arthritis : Treatment
Tác giả: Andrew B Lemmey, Andrew B Lemmey
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Principles of Osteoarthritis : Its Definition, Character, Derivation and Modality-Related Recognition
Tác giả: Bruce M Rothschild, Bruce M Rothschild
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Macrophage Activation : Biology and Disease
Tác giả: Khalid Hussain Bhat, Khalid Hussain Bhat
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.079
 
Advances in the Etiology, Pathogenesis and Pathology of Vasculitis
Tác giả: Luis M Amezcua-Guerra, Luis M Amezcua-Guerra
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục