TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Ng��n ng��� Trung Qu���c (69 môn)

Môn học

Môn học: Thư tín thương mại tiếng Trung


Thư tín thương mại Hoa - Việt / Gia Linh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ