TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Ng��n ng��� Trung Qu���c (69 môn)

Môn: Xã hội học (57 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Sociology
 
A critical dictionary of sociology / Raymond Boudon and Francois Bourricaud ; Selected and translated by Peter Hamilton.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  1989
Ký hiệu phân loại: 301.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Applying social statistics : an introduction to quantitative reasoning in sociology / Jay Alan Weinstein.
Thông tin xuất bản: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield,  2010
Ký hiệu phân loại: 301.072
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các lý thuyết xã hội học hiện đại / Gunter Endruweit.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế Giới,  1999
Ký hiệu phân loại: 301.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đại cương về xã hội học : Giáo trình / Nguyễn Văn Sanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Encyclopedia of sociology / Edgar F. Borgatta, editor-in-chief, Rhonda Montgomery, managing editor.
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA,  2000
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Essentials of sociology / Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum, Deborah Carr.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Company, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình nhập môn xã hội học / Nguyễn Thị Như Thúy, Đặng Thị Minh Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,  2018
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình xã hội học đại cương / Phạm Đức Trọng (chủ biên), Nguyễn Hữu Túc, Hoàng Thế Cường.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Xã hội học đại cương / Tạ Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Xã hội học đại cương / Tạ Minh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Global sociology : introducing five contemporary societies / Linda Schneider Arnold Silverman.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Companies,  2010
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Introduction to sociology / Anthony Giddens ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton,  2012
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Introduction to Sociology William Little
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] BCcampus  2016
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lịch sử và lý thuyết xã hội học : Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2002
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Max Weber's Sociology of Religion
Thông tin xuất bản: Tübingen, Germany : Mohr Siebeck GmbH & Co. KG,  2016
Ký hiệu phân loại: 301.092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nhập môn xã hội học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  1998
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhập môn xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Minh Tiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Nhập môn xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những vấn đề cơ bản của xã hội học tổ chức / Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Thị Vân Hạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Norbert Elias and Modern Sociology
Thông tin xuất bản: Bloomsbury Academic,  2012
Ký hiệu phân loại: 301.092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Open to Disruption : Time and Craft in the Practice of Slow Sociology
Thông tin xuất bản: Vanderbilt University Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 301.072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm Văn Quyết , Nguyễn Quý Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 301.0721
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Seeing sociology : an introduction / Joan Ferrante.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Cengage Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology / John J. Macionis.
Thông tin xuất bản: Harlow : Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology / Richard T. Schaefer.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology : a brief introduction / Richard T. Schaefer
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology : a brief introduction / Richard T. Schaefer.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology : pop culture to social structure / Robert J. Brym, John Lie.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning,  2013
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology : the basics / Martin Albrow.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1999
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology [electronic resource] : the key concepts / edited by John Scott.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology for dummies [electronic resource] / by Jay Gabler.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology in Germany : A History
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 301.0943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sociology in modules / Richard T. Schaefer, Depaul University.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology in modules / Richard T. Schaefer, Depaul University.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology in our times : the essentials / Diana Kendall, Baylor University.
Thông tin xuất bản: Boston, MA, USA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology matters / Richard T. Schaefer.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sociology Through Active Learning / Kathleen Mckinney ; Barbara S. Heyl
Thông tin xuất bản: Pine Forge Press ,  2008
Ký hiệu phân loại: 301.076
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Study guide to accompany Sociology : the central questions / William Kornblum, Carolyn D Smith.
Thông tin xuất bản: Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers,  1998
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Economic Ethics of World Religions and their Laws : An Introduction to Max Weber's Comparative Sociology
Thông tin xuất bản: Baden-Baden, Germany : Nomos Verlagsgesellschaft,  2015
Ký hiệu phân loại: 301.092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The practical skeptic : core concepts in sociology / Lisa J. McIntyre.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The practical skeptic : readings in sociology / Lisa McIntyre.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2009
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Real World : An Introduction to Sociology / Kerry Ferris, Jill Stein.
Thông tin xuất bản: Norton ,  2008
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Sage dictionary of sociology /Steve Bruce and Steven Yearley.
Thông tin xuất bản: London ;Thousand Oaks, Calif. : SAGE,  2006.
Ký hiệu phân loại: 301.03
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The Sociology of Knowledge Approach to Discourse : Investigating the Politics of Knowledge and Meaning-making
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2018
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Sociology of Knowledge Approach to Discourse : Investigating the Politics of Knowledge and Meaning-making
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2018
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Toward a Pragmatist Sociology : John Dewey and the Legacy of C. Wright Mills
Thông tin xuất bản: Temple University Press  2018
Ký hiệu phân loại: 301.01
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Towards a Critical Sociology [electronic resource] : An Essay on Commonsense and Imagination.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis,  2009
Ký hiệu phân loại: 301.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển xã hội học Oxford / Bùi Thế Cường, Đặng Thị Việt Hương, Trịnh Huy Hoá (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2010
Ký hiệu phân loại: 301.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Visual sociology / Douglas Harper.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,  2012
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Minh Tiến, Hoàng Mạnh Tưởng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xã hội học : Đề cương bài giảng / Lương Minh Cừ (Chủ biên)...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Xã hội học = Sociology / John J. Macionis; Trần Nhựt Tân (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xã hội học đại cương / Nguyễn Thị Nhu, Lê Đức Sơn.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Sư Phạm TP.HCM,  2018
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xã hội học đại cương / Thanh Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2000
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xã hội học lối sống / Lâm Thị Ánh Quyên.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xã hội học phát triển / Đỗ Hồng Quân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật