TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học sáng tạo (49 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tâm lí học sáng tạo là ngành khoa học tiếp cận những vấn đề khá đặc biệt trong đời sống tâm lí của con người cũng như trong hoạt động của con người. Tâm lí học sáng tạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự phát triển của xã hội, đó là: Nghiên cứu bản chất, cấu trúc, cơ chế và những quy luật của sự sáng tạo, hoạt động sáng tạo dưới góc nhìn tâm lí; Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của sáng tạo trong cuộc sống và định hướng ứng dụng Tâm lí học sáng tạo trong cuộc sống; Tìm ra con đường, biện pháp để tìm hiểu khả năng sáng tạo của con người, điều khiển và phát triển tiềm năng sáng tạo, giáo dục sáng tạo...
 
Ästhetiken in Kindheit und Jugend : Sozialisation im Spannungsfeld von Kreativität, Konsum und Distinktion
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  2016
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Behind the Scenes of Artistic Creativity : Processes of Learning Creating and Organising
Thông tin xuất bản:  2014
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Behind the Scenes of Artistic Creativity : Processes of Learning, Creating and Organising
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2015
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Behind the Scenes of Artistic Creativity : Processes of Learning, Creating and Organising
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  2015
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Behind the Scenes of Artistic Creativity Processes of Learning, Creating and Organising Tatiana Chemi, Julie Borup Jensen, Lone Hersted
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2014
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bí Quyết Sáng Tạo / Nguyễn Minh Hoàng (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Trẻ,  2005
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Boredom, Shanzhai, and Digitisation in the Time of Creative China
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press ,  2019
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các phương pháp sáng tạo = : Review of creativity methods / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ ,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản : The basic creativity princples. phần 2 = part two / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ ,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creative cognition : theory, research, and applications / Ronald A. Finke, Thomas B. Ward, and Steven M. Smith.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : The MIT Press,  1992.
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Creative strength training : prompts, exercises and personal stories for encouraging artistic genius / Jane Dunnewold.
Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : North Light Books,  2016
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creative thinking for dummies / by David Cox.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creativity : A Force to Innovation
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Creativity : understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts / Robert W. Weisberg.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creativity and art : three roads to surprise / Margaret A. Boden.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creativity and the Agile Mind: A Multi-Disciplinary Study of a Multi-Faceted Phenomenon
Thông tin xuất bản: Berlin : De Gruyter,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Creativity, psychology, and the history of science / Howard E. Gruber, Katja Bödeker
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer,  2005
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Creativity: the Actor in Performance
Thông tin xuất bản: Warsaw,Berlin : De Gruyter,  2014
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dimensions of creativity / edited by Margaret A. Boden.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Discover Your Genius / Michael J. Gelb
Thông tin xuất bản: Perfectbound ,  2002
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Education, Arts, and Morality : Creative Journeys / Doris B. Wallace chủ biên.
Thông tin xuất bản: USA : Springer Science+Business Media,  2005
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Tâm lý học sáng tạo / hạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2012
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo / Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
How to have great ideas : a guide to creative thinking and problem solving / John Ingledew.
Thông tin xuất bản: London : Laurence King Publishing,  2016.
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian / Mai Mỹ Hạnh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian / Mai Mỹ Hạnh...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Làm thế nào để sáng tạo hay khoa học về sáng tạo tự giới thiệu / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM,  1992
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Madness and Creativity Ann Belford Ulanov ; foreword by David H. Rosen.
Thông tin xuất bản: College Station : Texas A&M University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Madness and Creativity: Yes, No or Maybe?
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2015
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Methods and tools for creative competitive intelligence / Stephane Goria.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc,  2017.
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Neuroscience of creativity / edited by Oshin Vartanian, Adam S. Bristol, and James C. Kaufman.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Notebooks of the mind : explorations of thinking / -
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  1997
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Phương pháp luận sáng tạo / Đào Đức Khôi, Cung Dương Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp luận sáng tạo / Đào Đức Khôi, Cung Dương Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp luận sáng tạo Khoa học Kỹ thuật : giáo trình sơ cấp / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM,  1997
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Sổ tay sáng tạo: các thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản / Phan Dũng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường,  1994
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Steal like an artist : 10 things nobody told you about being creative / Austin Kleon.
Thông tin xuất bản: New York : Workman Pub. Co.,  2012
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Steal like an artist [ressource électronique] : 10 things nobody told you about being creative / Austin Kleon
Thông tin xuất bản: New York : Workman Pub., Co.,  2012
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo = : The Power of creative intelligence / Tony Buzan ; TriBookers (biên dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Taking flight : inspiration and techniques to give your creative spirit wings / Kelly Rae Roberts.
Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : North Light Books,  2008
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học sáng tạo / Đức Uy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  1999
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học sáng tạo / Hoàng Minh Phú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The creative cognition approach / edited by Steven M. Smith, Thomas B. Ward, and Ronald A. Finke.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1995.
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The creative mind : myths and mechanisms / Margaret A. Boden.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2004
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Toward Super-Creativity : Improving Creativity in Humans, Machines, and Human - Machine Collaborations
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tư duy đa chiều phương pháp sáng tạo không giới hạn = : Lateral thinking / Edward de Bono; Hải Yến (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tư duy định hướng cho quản trị : Lateral Thinking for Management / Edward De Bono, Trần Hồng Ngọc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35024658
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Understanding Creativity : The in terplay of biological, psychological, and social factors / John S. Dacey, Kathleen H. Lennon, Lisa B. Fiore.
Thông tin xuất bản: San francisco : Jossey-bass,  1998
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Your creative brain : seven steps to maximize imagration, productivity, and innovation in your life / Shelley Carson.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey Bass,  2010
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic