TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học (17 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần trang bị những tri thức cơ bản về nguyên tắc phương pháp luận của việc nghiên cứu tâm lý học, cách tiếp cận để nghiên cứu một đề tài Tâm lý học. Học phần cũng cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành nghiên cứu một đề tài Tâm lý học theo nguyên tắc hệ thống, kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính với các phương pháp nghiên cứu cụ thể.
 
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Trương Thanh Cảnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2015
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: H.:Giáo dục,  2009
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội & hướng dẫn viết luận văn / Đinh Bá Anh Hùng (chủ biên), Nguyễn Hoàng Tiến, Tô Ngọc Hoàng Kim
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học / Ngô Kiều Nhi...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Trí Thức,  2012
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh) / Phạm Viết Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1997
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2001
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2006
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Trung Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2 / Lê Huy Bá (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Kiểng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1996
Ký hiệu phân loại: 001.422
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Kiểng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 001.422
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin