TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học phát triển (57 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần mô tả những quy luật - nguyên tắc chung của sự phát triển tâm lý theo lứa tuổi, cung cấp những kiến thức về những vấn đề cơ bản trong Tâm lý học phát triển. Học phần cũng cung cấp những nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu Tâm lý học lứa tuổi theo nguyên tắc hệ thống.
 
A dynamic systems approach to development : applications / edited by Linda B. Smith and Esther Thelen.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 155/.01/1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A Dynamic systems approach to development : applications / edited by Linda B. Smith and Esther Thelen.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1993.
Ký hiệu phân loại: 155.011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A dynamic systems approach to the development of cognition and action / Esther Thelen and Linda B. Smith.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 155.4223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A dynamic systems approach to the development of cognition and action.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 155.4223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adolescent psychological development [electronic resource] : rationality, morality, and identity / David Moshman.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum,  2005
Ký hiệu phân loại: 155.5
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Beyond modularity : a developmental perspective on cognitive science / Annette Karmiloff-Smith.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1996, 1992.
Ký hiệu phân loại: 155.413221
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond modularity : a developmental perspective on cognitive science / Annette Karmiloff-Smith.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1992
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Child development / Neil J. Salkind
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA ,  2002
Ký hiệu phân loại: 155.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Child development at the intersection of emotion and cognition / Susan D. Calkins, Martha Ann Bell.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  2010.
Ký hiệu phân loại: 155.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Child psychology & development for dummies / Laura L. Smith and Charles H. Elliott.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2011
Ký hiệu phân loại: 155.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Computational developmental psychology / Thomas R. Shultz.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Computational Developmental Psychology / Thomas R. Shultz.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2003.
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Concepts, kinds, and cognitive development / Frank C. Keil.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1989.
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Concepts, kinds, and cognitive development / Frank C. Keil.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1989
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development of executive function during childhood
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2016
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Development of perception in infancy : The cradle of knowledge revisited / Martha E. Arterberry, Philip J. Kellman.
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 155.42237
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Developmental psychology : childhood and adolescence / David R. Shaffer, Katherine Kipp.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Wadsworth/Thomson,  2007.
Ký hiệu phân loại: 155.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Encyclopedia of human development / Neil J. Salkind, editor ; Lewis Margolis, associate editor ; managing editors, Kimberly DeRuyck and Kristin Rasmussen.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  2006
Ký hiệu phân loại: 155.03
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học phát triển / Trương Thị Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Handbook of child psychology and developmental science / Richard M. Lerner, editor-in-chief.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2015
Ký hiệu phân loại: 155.4
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of moral behavior and development / edited by William M. Kurtines, Jacob L. Gewirtz.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum,  1991.
Ký hiệu phân loại: 155.25
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Human development / Thomas L. Crandell and Corinne Haines Crandell, James W. Vander Zanden.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education,  2009
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Human development 10/11 / editor, Karen L. Freiberg.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Japanese Frames of Mind [electronic resource] : Cultural Perspectives on Human Development.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 155.8952
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Joint attention : its origins and role in development / Chris Moore, Philip J. Dunham, Jerome Bruner.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates,  1995.
Ký hiệu phân loại: 155.422
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Life Span Development / W. Santrock John.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Life-span development / John Santrock
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Life-span development / John W. Santrock.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lifespan Development : A Psychological Perspective / Martha Lally, Suzanne Valentine-French
Thông tin xuất bản: : CreativeCommons,  2017
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Making space : the development of spatial representation and reasoning / Nora S. Newcombe and Janellen Huttenlocher.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 155.413752
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Making space : the development of spatial representation and reasoning / Nora S. Newcombe and Janellen Huttenlocher.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2000.
Ký hiệu phân loại: 155.413752
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Metamorphosis : on the conflict of human development and the psychology of creativity / Ernest G. Schachtel.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ : Analytic Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Motor Skills and Their Foundational Role for Perceptual, Social, and Cognitive Development
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2017
Ký hiệu phân loại: 155.4123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ordinary magic : resilience in development / Ann S. Masten.
Thông tin xuất bản: New York ; London : The Guilford Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 155.41824
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Personality theories : development, growth, and diversity / Bem P. Allen.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson/Allyn & Bacon,  2006
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Plasticity of development / edited by Steven E. Brauth, William S. Hall, Robert J. Dooling.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1991.
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Plasticity of development / edited by Steven E. Brauth, William S. Hall, Robert J. Dooling.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1991
Ký hiệu phân loại: 155.234
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rethinking innateness : a connectionist perspective on development / Jeffrey L. Elman ... [and others].
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1996
Ký hiệu phân loại: 155.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Rethinking innateness : a connectionist perspective on development / Jeffrey L. Elman [and others].
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1996.
Ký hiệu phân loại: 155.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sugar and Spice, and Everything Nice: Exploring Prosocial Development Through Infancy and Early Childhood
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2015
Ký hiệu phân loại: 155.422
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tâm lý học phát triển / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học phát triển / Nguyễn Văn Đồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia-Sự thật,  2012
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học phát triển / Vũ Thị Nho.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  1999
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học phát triển : giáo trình / Dương thị Diệu Hoa ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Sư phạm,  2008
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học phát triển 1 / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học phát triển 2 / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
The cradle of knowledge : development of perception in infancy / Philip J. Kellman and Martha E. Arterberry.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 155.42/2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The cultural nature of attachment : contextualizing relationships and development / edited by Heidi Keller and Kim A. Bard.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 155.92
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The human relationship with nature : development and culture / Peter H. Kahn, Jr.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 155.9/1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The human relationship with nature : development and culture / Peter H. Kahn, Jr.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1999.
Ký hiệu phân loại: 155.91
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The human relationship with nature : development and culture / Peter H. Kahn, Jr.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1999
Ký hiệu phân loại: 155.91
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Wiley handbook of developmental psychology in practice [electronic resource] : implementation and impact / edited by Kevin Durkin, H. Rudolph Schaffer.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell,  2016
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The working mind : meaning and mental attention in human development / Juan Pascual-Leone and Janice M. Johnson.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The working mind : meaning and mental attention in human development / Juan Pascual-Leone and Janice M. Johnson.
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press,  2021
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Toys, play, and child development /edited by Jeffrey H. Goldstein.
Thông tin xuất bản: Cambridge [England] ;New York : Cambridge University Press,  1994.
Ký hiệu phân loại: 155.4/18
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
What do mothers want? : developmental perspectives, clinical challenges / edited by Sheila Feig Brown.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ : Analytic Press,  2005.
Ký hiệu phân loại: 155.6463
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Young children's cognitive development : interrelationships among executive functioning, working memory, verbal ability, and theory of mind / edited by Wolfgang Schneider, Ruth Schumann-Hengsteler, Beate Sodian.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates ,  2005
Ký hiệu phân loại: 155.413
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic