TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học xã hội (30 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Chỉ ra những kiến thức cơ bản về các hiện tượng tâm lý của các cá nhân trong các mối quan hệ xã hội (trong đám đông, nhóm và tập thể), những ảnh hưởng tác động qua lại giữa các cá nhân ừong tập thể và trong các nhóm xã hội. - Giúp sinh viên biết cách ứng dụng những kiến thức Tâm lý học Xã hội vào việc nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực ngành nghề: Hệ thống pháp luật, kinh doanh và chăm sóc sức khỏe con người.
 
A history of social psychology : from the eighteenth-century enlightenment to the Second World War / Gustav Jahoda.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  2007.
Ký hiệu phân loại: 302.09
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Behind the shock machine : the untold story of the notorious Milgram psychology experiments / Gina Perry.
Thông tin xuất bản: New York : New Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Current directions in social psychology / edited by Janet B. Ruscher, Elizabeth Yost Hammer.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson,  2009.
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Experiments with people : revelations from social psychology / Robert P. Abelson, Kurt P. Frey, Aiden P. Gregg.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum,  2004
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Exploring social psychology / David G. Myers.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Folk psychology re-assessed / Daniel D. Hutto, Matthew Ratcliffe.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer,  2007.
Ký hiệu phân loại: 302.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Implicit measures for social and personality psychology / Laurie A. Rudman.
Thông tin xuất bản: Los Angeles, Calif. ; London : SAGE,  2011.
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Media psychology / David Giles.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 302.231
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Media psychology / David Giles.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Multilevel modeling for social and personality psychology / John B. Nezlek.
Thông tin xuất bản: Los Angeles ; London : SAGE,  2011.
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social psychology / David G. Myers with Jean M. Twenge.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social psychology / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, Samuel R. Sommers.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson,  2016
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social psychology / Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O. Sears.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social Psychology / Stephen L. Franzoi
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social Psychology / Thomas Gilovich...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : Norton & Company,  2013
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social psychology : the science of everyday life / Jeff Greenberg, Toni Schmader, Jamie Arndt.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers,  2015
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Social Psychology for Dummies® [ressource électroniqu
Thông tin xuất bản: Hoboken : For Dummies [Imprint] John Wiley & Sons, Incorporat,  2014
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1998
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Thị Thanh Hằng (biên soạn);Võ Thị Bích Hạnh,Tạ Quốc Trị,Nguyễn Thị Thanh Hằng,Kim Thị Dung (người nhận xét).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Thị Thanh Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Phương Kỳ Sơn (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm Lý học xã hội : Giáo trình / Vũ Mộng Đoá.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2007
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội những vấn đề lý luận / Trần Hiệp (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  1996
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội trong quản lý / Ngô Công Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  1997
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Techniques of Social Influence : The psychology of gaining compliance
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis,  2015
Ký hiệu phân loại: 302.13
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Psychology of Silicon Valley : Ethical Threats and Emotional Unintelligence in the Tech Industry
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2020
Ký hiệu phân loại: 302.35
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Psychology of Social Networking Vol. 1. Personal Experience in Online Communities
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2016
Ký hiệu phân loại: 302.30285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Psychology of Social Networking Vol. 2. Identity and Relationships in Online Communities
Thông tin xuất bản: De Gruyter  2016
Ký hiệu phân loại: 302.30285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Wiley handbook of psychology, technology and society / edited by Larry D. Rosen, Nancy Cheever, L. Mark Carrier.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley-Blackwell,  2015
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Why does the other line always move faster? : the myths and misery, secrets and psychology of waiting in line / David Andrews.
Thông tin xuất bản: New York : Workman Publishing Company,  2015
Ký hiệu phân loại: 302.33
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật