TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Lịch sử tâm lý học (18 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Lịch sử Tâm lý học nghiên cứu về lịch sử phát sinh, hình thành và phát triển các tư tưởng, các khuynh hướng, các trường phái tâm lý học từ thời cổ đại cho đến ngày nay. Đó là quá trình lâu dài với những thăng trầm, thành công và thất bại, các cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các luồng tư tưởng khác nhau nhằm hướng tới những tri thức khoa học nhất, khách quan nhất. Những tri thức đó đã góp phần làm nên chân dung và diện mạo của khoa học tâm lý học hiện nay.
 
A brief history of psychology / Michael Wertheimer, Antonio E. Puente
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
A history of modern experimental psychology : from James and Wundt to cognitive science / George Mandler.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A History of Modern Experimental Psychology : From James and Wundt to Cognitive Science.
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press,  Jan. 2011.
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A history of modern psychology in context / Wade E. Pickren and Alexandra Rutherford.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
A History of the Psychology Schools at Adelaide’s Universities / Winefield, Tony ; Nettelbeck, Ted.
Thông tin xuất bản: Adelaide : University of Adelaide Press ,  2016
Ký hiệu phân loại: 150.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
An introduction to the history of psychology / B.R. Hergenhahn.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Wadsworth Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Aural History
Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY punctum books  2020
Ký hiệu phân loại: 150.92
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Aural History / Gila Ashtor.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Brainstorm Books,  2020.
Ký hiệu phân loại: 150.92
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Aural History Gila Ashtor.
Thông tin xuất bản: nta Barbara, California : Brainstorm Books,  2020
Ký hiệu phân loại: 150.92
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of the history of psychological theories / Robert W. Rieber (ed.).
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
History and theories of psychology : a critical perspective / Dai Jones, Jonathan Elcock.
Thông tin xuất bản: London : Arnold,  2001.
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Lịch sử tâm lý học / Hoàng Minh Phú.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử tâm lý học / Nguyễn Ngọc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Metaphors in the history of psychology / David E. Leary.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press,  1990
Ký hiệu phân loại: 150 19
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nhập môn lịch sử tâm lý học / B.R.Hergenhahn; Lưu Văn Hy (người dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychoanalysis - the Promised Land? : The History of Psychoanalysis in Poland 1900-1989. Part I. The Sturm und Drang Period. Beginnings of Psychoanalysis in the Polish Lands during the Partitions 1900-1918
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  2020
Ký hiệu phân loại: 150.19509438
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychobook : games, tests, questionnaires, histories / edited by Julian Rothenstein ; introduction by Lionel Shriver ; history by Oisín Wall ; commentaries by Mel Gooding.
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 150.287
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychological knowledge : a social history and philosophy / Martin Kusch.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1999
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic