TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học giới tính (18 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tâm lý học giới tính giới thiệu khái quát kiến thức chung về đời sống giới tính con người: Đối tượng, nhiệm vụ, phương hướng nghiên cứu và phát triển tâm lý học giới tính; Vấn đề về giới và giới tính; Sự phát triển giới tính các giai đoạn lứa tuổi; Các vấn đề điển hình của đời sống giới tính: tình yêu và tình yêu chân chính, tình dục, hôn nhân; Vấn đề sức khỏe sinh sản; Giáo dục giới tính…
 
Agential Realism als Basis queer(end)er Experimentalpsychologie [electronic resource] : Eine wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung / von Julia Scholz.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Beyond happy : women, work, and well-being / Beth Cabrera.
Thông tin xuất bản: Alexandria, VA : Association for Talent Development Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 155.333
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Feeling Gender : a Generational and Psychosocial Approach / by Harriet Bjerrum Nielsen.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan UK : Imprint : Palgrave Macmillan,  2017
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Feeling Gender: A Generational and Psychosocial Approach
Thông tin xuất bản: Cham Palgrave Macmillan  2017
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Masculinity and femininity in the MMPI-2 and MMPI-A / Hale Martin, Stephen E. Finn.
Thông tin xuất bản: Minneapolis, MN : University of Minnesota Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 155.330287
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Myths of gender : biological theories about women and men / Anne Fausto-Sterling.
Thông tin xuất bản: New York, NY : BasicBooks  1985
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học giới tính / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giới tính và giáo dục giới tính / Bùi Ngọc Oánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 155.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Art of Manliness - Manvotionals elektronisk ressursThe art of manliness manvotionals : timeless wisdom and advice on living the 7 manly virtues / Brett, Kate McKay.
Thông tin xuất bản: Cincinnati : F+W Media ,  2011
Ký hiệu phân loại: 155.332
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Gender conundrum : contemporary psychoanalytic perspectives on femininity and masculinity / edited and introduced by Dana Breen.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  1993
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The hormone myth : how junk science, gender politics & lies about PMS keep women down / Robyn Stein DeLuca.
Thông tin xuất bản: Oakland, CA : New Harbinger Publications, Inc.,  2017
Ký hiệu phân loại: 155.333
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The sexual brain / Simon LeVay.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The sexual brain / Simon LeVay.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
They used to call me Snow White ... but I drifted : women's strategic use of humor / Gina Barreca ; with a new introduction by the author.
Thông tin xuất bản: Hanover : University Press of New England,  2013
Ký hiệu phân loại: 155.333243
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
This sex which is not one / Luce Irigaray ; translated by Catherine Porter with Carolyn Burke.
Thông tin xuất bản: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press,  1985
Ký hiệu phân loại: 155.3333
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Weiblichkeit - Ansätze zur Theoretisierung
Thông tin xuất bản: Leverkusen-Opladen Verlag Barbara Budrich  2018
Ký hiệu phân loại: 155.333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Wellness in Whiteness : Biomedicalization and the Promotion of Whiteness and Youth among Women
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2019
Ký hiệu phân loại: 155.333
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Wellness in whiteness : biomedicalization and the promotion of whiteness and youth among women / Amina Mire.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2020
Ký hiệu phân loại: 155.333
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic