TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm lý học giáo dục (106 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Giới thiệu một số thuyết về tâm lí học dạy học và những vấn đề lí luận cơ bản của hoạt động dạy và hoạt động học N hững vấn đề lí luận cơ bản của giáo dục đạo đức theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
 
Advances in deep learning / M. Arif Wani...[et al]
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Annual Editions : Educational Psychology, 23/e / Editors Kathleen Cauley , Gina Pannozzo
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Assessment for intervention : a problem-solving approach / Rachel Brown-Chidsey, Kristina Andren.
Thông tin xuất bản: New York : The Guilford Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Best practice in motivation and : management in the classroom / Dennis G. Wiseman, Gilbert H. Hunt.
Thông tin xuất bản: Springfield, Ill. : Charles C. Thomas,  2014.
Ký hiệu phân loại: 370.154
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Beyond smarter : mediated learning and the brain's capacity for change / Reuven Feuerstein...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Teachers College Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Black Men Teaching in Urban Schools : Reassessing Black Masculinity
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2018
Ký hiệu phân loại: 370.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Borges : desesperaciones aparentes y consuelos secretos / Florence Beetlestone.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Open University Press,  1998.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khối ngoài công lập tại TP.HCM / Trịnh Thành Vũ ...[ và những người khác]; Trần Thị Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 370.154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Chapter 16 The Role of Validation in Integrating Multiple Perspectives
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2020
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Choreographing from within : developing the habit of inquiry as an artist / Diana F. Green ; photos by Julian.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  2010
Ký hiệu phân loại: 370.157
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Classroom lessons : integrating cognitive theory and classroom practice / edited by Kate McGilly.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classroom lessons : integrating cognitive theory and classroom practice / edited by Kate McGilly.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1994.
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ / Trần Hữu Luyến .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Coaching emotional intelligence in the classroom : a practical guide for 7-14 / By Steve Bowkett and Simon Percival.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Computational Logic and Human Thinking : How to be Artificially Intelligent / Robert Kowalski.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Computational thinking : A beginner’s guide to problemsolving and programming / Karl Beecher.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : BCS Learning & Development Ltd,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Computational Thinking : First Algorithms, Then Code / Paolo Ferragina, Fabrizio Luccio.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Computational Thinking Education / Siu-Cheung Kong, Harold Abelson ( Editors).
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer ,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Computational thinking for the modern problem Solver / David D. Riley, Kenny A Hunt.
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Computational Thinking in the STEM Disciplines : Foundations and Research Highlights / Myint Swe Khine (editor).
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Creating self-regulated learners : strategies to strengthen students' self-awareness and learning skills / Linda B. Nilson, Barry J. Zimmerman.
Thông tin xuất bản: Sterling : Stylus Publishing,  2013.
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Creativity in the classroom : case studies in using the arts in teaching and learning in higher education / edited by Paul McIntosh and Digby Warren.
Thông tin xuất bản: Bristol : Chicago, IL : Intellect ; The University Chicago Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đánh giá động lực học tập của sinh viên niên khóa 2014-2018 (khóa 14) khoa Quản trị du lịch - Nhà hàng - Khách sạn trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Anh Tuấn...[và những người khác]; Ngô Thanh Phương Quỳnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 370.154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Deeper Learning, Dialogic Learning, and Critical Thinking : Research-based Strategies for the Classroom
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Designs for Research, Teaching and Learning : A Framework for Future Education
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis  2022
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Developmental and educational psychology for teachers : an applied approach / Dennis M. McInerney, David W. Putwain.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dialogue for Intercultural Understanding : Placing Cultural Literacy at the Heart of Learning
Thông tin xuất bản: Springer Nature  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dialogue for Intercultural Understanding [electronic resource] : Placing Cultural Literacy at the Heart of Learning / edited by Fiona Maine, Maria Vrikki.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Digital Media and Technology in Afterschool Programs, Libraries, and Museums
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2011
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Educational neuroscience / edited by Kathryn E. Patten and Stephen R. Campbell.
Thông tin xuất bản: Malden, MA : Wiley-Blackwell,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Educational psychology / John W. Santrock.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Educational Psychology : For learning and teaching / Kerri-Lee krause, Sandra Bochner, Sue Duchesne .
Thông tin xuất bản: Autraylia : Thomson,  2007
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Educational Psychology Kelvin Seifert
Thông tin xuất bản: Winnipeg, Manitoba University of Manitoba  2009
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Eine relationale Perspektive auf Lernen
Thông tin xuất bản: Opladen ; Farmington Hills, MI : Verlag Barbara Budrich ,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Emergent learning for wisdom / Marilyn M. Taylor.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Encyclopedia of educational psychology / editor, Neil J. Salkind ; managing editor, Kristin Rasmussen.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.1503
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Encyclopedia of school psychology / Steven W. Lee.
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications,  2005
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Enriching the Brain : How to maximize every learner's potential / Eric Jensen.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Josseyh-Bass,  2006
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Fear of math : how to get over it and get on with your life / Claudia Zaslavsky.
Thông tin xuất bản: New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Frameworks for thinking [electronic resource] : a handbook for teaching and learning / David Moseley ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Giải pháp phát triển, tư vấn tâm lý trong các nhà trường đáp ứng nhu cầu người học / Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lí học nghề nghiệp / Dương Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tâm lý học giáo dục đại học / Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên),Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Tứ .
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 378.0019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm / Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm / Phạm Minh Quyền (chủ biên), Huỳnh Cát Dung, Nguyễn Thị Yến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Handbook of Learning from Multiple Representations and Perspectives
Thông tin xuất bản: New York : Taylor & Francis,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of Motivation at School. [electronic resource] / edited by Kathryn R. Wentzel, Allan Wigfield.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis,  2009
Ký hiệu phân loại: 370.154
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Head First Learn to Code : A Brain-Friendly Guide / Eric Freeman.
Thông tin xuất bản: California : O’Reilly Media, Inc.,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Health and Academic Achievement
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Health and Academic Achievement : New Findings
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
How students learn : history, mathematics, and science in the classroom / Committee on How People Learn, A Targeted Report for Teachers ; M. Suzanne Donovan and John D. Bransford, editors.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
How to teach thinking and learning skills : a practical programme for the whole school / C.J. Simister.
Thông tin xuất bản: Los Angeles, CA : PCP/Sage,  2007.
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn học tâm lý học giáo dục / Lê Minh Nguyệt [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Intelligence, instruction, and assessment : theory into practice / Robert J. Sternberg and Wendy M. Williams.
Thông tin xuất bản: Mahway, N.J. : L. Erlbaum Associates,  1998.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Inventive Minds : Marvin Minsky on Education
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Inventive minds : Marvin Minsky on education / Marvin Minsky ; edited by Cynthia Solomon and Xiao Xiao ; illustrated by Xiao Xiao.
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Jungen als Bildungsgewinner / Richter, Michael.
Thông tin xuất bản: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich ,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Làm việc có phương pháp : bí quyết thành công của sinh viên học sinh / Nguyễn Thành Thống
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Trẻ,  1996
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Learning and learning difficulties : a handbook for teachers / Peter Westwood.
Thông tin xuất bản: Camberwell, Vic. : ACER Press,  2004.
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Learning and memory : the brain in action / Marilee Sprenger.
Thông tin xuất bản: Alexandria, Va., USA : Association for Supervision and Curriculum Development,  1999
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Learning with the brain in mind /Frank McNeil.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Love's return : psychoanalytic essays on childhood, teaching, and learning / edited by Gail M. Boldt and Paula M. Salvio.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Männlichkeiten
Thông tin xuất bản: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich ,  2014
Ký hiệu phân loại: 370.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Männlichkeiten : Geschlechterkonstruktionen in pädagogischen Institutionen
Thông tin xuất bản: Leverkusen-Opladen Verlag Barbara Budrich  2014
Ký hiệu phân loại: 370.151
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Movement Matters : How Embodied Cognition Informs Teaching and Learning
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2022
Ký hiệu phân loại: 370.155
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Never stop learning : stay relevant, reinvent yourself, and thrive / Bradley R. Staats.
Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tập luyện của võ sinh tại các câu lạc bộ võ thuật thuộc trung tâm thể dục thể thao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Hồng Sang; Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 370.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Non-cognitive skills and factors in educational attainment [electronic resource] / edited by Myint Swe Khine and Shaljan Areepattamannil.
Thông tin xuất bản: Rotterdam, The Netherlands ; Boston, [Massachusetts] ; Taipei, [Taiwan] : Sense Publishers,  2016.
Ký hiệu phân loại: 370.1534
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
On learning : a general theory of objects and object-relations / David Scott.
Thông tin xuất bản: London : UCL Press,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
P.Y. Galperin's Development of Human Mental Activity : Lectures in Educational Psychology
Thông tin xuất bản: Cham, Switzerland : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Participatory creativity : introducing access and equity to the creative classroom / Edward P. Clapp.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group,  2017.
Ký hiệu phân loại: 370.157
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Peak learning : how to create your own lifelong education program for personal enlightenment and professional success / -
Thông tin xuất bản: New York : J.P. Tarcher/Putnam,  1999
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Peak performance : success in college and beyond / Sharon K. Ferrett
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Peak performance : success in college and beyond / Sharon K. Ferrett.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Perceptual-motor activities for children :an evidence-based guide to building physical and cognitive skills /Jill A. Johnstone, Molly Ramon.
Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics,  c2011.
Ký hiệu phân loại: 370.15/5
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Problem-Solving and Thinking Skills Resources for Able and Talented Children [electronic resource]
Thông tin xuất bản: London : Blue Ridge Summit : Network Continuum Education [Imprint] Continuum International Publishing Group, Limited National Book Network [Distributor]  2006
Ký hiệu phân loại: 370.1524
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
School consultation :conceptual and empirical bases of practice /William P. Erchul, Brian K. Martens.
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic/Plenum,  2002
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Schools for thought : a science of learning in the classroom / John T. Bruer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Schools for thought : a science of learning in the classroom / John T. Bruer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1993.
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Schools for thought : a science of learning in the classroom / John T. Bruer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 370.15/23
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Soziale Beziehungen und Leistungsmotivation / Looser, Dölf.
Thông tin xuất bản: Opladen ; Farmington Hills, MI : Verlag Barbara Budrich ,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.154
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sparking student creativity : practical ways to promote innovative thinking and problem solving / Patti Drapeau.
Thông tin xuất bản: Alexandria, Virginia : ASCD,  2014
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tài liệu giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2004
Ký hiệu phân loại: 370.151
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học dạy học / Hồ Ngọc Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2000
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học giáo dục / Ngô Minh Tuấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giáo dục / Phạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học giáo dục / Phạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2013
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học / Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Dương Diệu Hoa, Nguyẽ̂n Thị Mùi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2000.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý sư phạm / Đoàn Huy Oánh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2005
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Teaching kids to love learning, not just endure it / Michael Connolly.
Thông tin xuất bản: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education,  2011
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Teaching students to drive their brains :metacognitive strategies, activities, and lesson ideas /Donna Wilson, Marcus Conyers.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 370.15/23
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The essential guide to classroom practice : 200+ strategies for outstanding teaching and learning / Andrew Redfern.
Thông tin xuất bản: London ; New York, NY : Routledge,  2015
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Pedagogics of Unlearning / Aiden Seery + Éamonn Dunne, editors.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Pedagogics of Unlearning Aiden Seery + Éamonn Dunne, editors.
Thông tin xuất bản: Baltimore, Maryland : Project Muse,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The power of mindful learning / Ellen J. Langer ; with a new introduction by the author.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Da Capo Lifelong Books,  2016.
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Psychology of Study Success in Universities
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2017
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The RoutledgeFalmer reader in psychology of education / edited by Harry Daniels and Anne Edwards.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2004.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The thinking child resource book : brain-based learning for the early years foundation stage / Nicola Call, Sally Featherstone.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Continuum International Pub. Group ,  2010
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trí khôn phi học đường tư duy của trẻ trước tuổi đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào = The unschooled mind : how children think and how schools should teach / Howard Gardner; Phạm Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2020
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tư vấn tâm lý học đường : sách dành cho giáo viên phổ thông / Đặng Hoàng Minh (chủ biên), Nguyễn Cao Minh, Trần Thành Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Understanding effective learning : strategies for the classroom / Des Hewitt.
Thông tin xuất bản: Maidenhead, Berkshire, England ; New York : McGraw Hill/Open University Press,  2008.
Ký hiệu phân loại: 370.152
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Understanding in mathematics [electronic resource] / Anna Sierpinska.
Thông tin xuất bản: London ; Washington, D.C. : Falmer,  1994
Ký hiệu phân loại: 370.15651
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Using humor to maximize learning : the links between positive emotions and education / Mary Kay Morrison.
Thông tin xuất bản: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Ways of learning [electronic resource] / Alan Pritchard.
Thông tin xuất bản: Abingdon, UK : Routledge,  2009
Ký hiệu phân loại: 370.1523
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Youth work, early education, and psychology : liminal encounters / edited by Hans Skott-Myhre, Veronica Pacini-Ketchabaw, and Kathleen S.G. Skott-Myhre
Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật