TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm bệnh học (34 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Môn Tâm bệnh học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những bệnh lý tinh thần của con người dưới góc độ tâm lý học theo từng lứa tuổi, từ đó giúp sinh viên xây dựng cái nhìn nhân văn, đa chiều về tâm lý người.
 
A metaphysics of psychopathology / Peter Zachar.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A metaphysics of psychopathology / Peter Zachar.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A metaphysics of psychopathology /Peter Zachar.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Adult psychopathology and diagnosis / edited by Deborah C. Beidel, B. Christopher Frueh, and Michel Hersen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Attachment issues in psychopathology and intervention / edited by Leslie Atkinson, Susan Goldberg
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum ,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.89071
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Causality and psychopathology / Patrick E. Shrout, Katherine M. Keyes, Katherine Ornstein.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Causality and psychopathology [electronic resource] / edited by Patrick E. Shrout, Katherine M. Keyes, Katherine Ornstein.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press  2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Child maltreatment : a developmental psychopathology approach / Kathryn Becker-Blease, Patricia K. Kerig.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  2016.
Ký hiệu phân loại: 616.858223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Classifying psychopathology : mental kinds and natural kinds / edited by Harold Kincaid and Jacqueline A. Sullivan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classifying psychopathology : mental kinds and natural kinds / edited by Harold Kincaid and Jacqueline Sullivan.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Depression : from psychopathology to pharmacotherapy / volume editors, J.F. Cryan, B.E. Leonard.
Thông tin xuất bản: Basel ; New York : Karger,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Descriptive psychopathology : the signs and symptoms of behavioral disorders / Michael Alan Taylor, Nutan Atre Vaidya.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 616.8975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology / Dante Cicchetti, Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology / Dante Cicchetti and Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology /editors, Dante Cicchetti and Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Developmental psychopathology /editors, Dante Cicchetti and Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Developmental psychopathology. Volume 2- Developmental Psychopathology / Dante Cicchetti and Donald J. Cohen (editors).
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology. Volume 3- Risk, Disorder, and Adaption / Dante Cicchetil, Donald J. Cohen (ceditors)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Disturbed consciousness : new essays on psychopathology and theories of consciousness / edited by Rocco J. Gennaro.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Disturbed consciousness : new essays on psychopathology and theories of consciousness / edited by Rocco J. Gennaro.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fathers who fail : shame and psychopathology in the family system / Melvin R. Lansky.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ : Analytic Press,  1992.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of personology and psychopathology / Stephen Strack.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8581
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Personology and Psychopathology / Theodore Millon,Stephen Strack
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8581
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of personology and psychopathology [electronic resource] / edited by Stephen Strack.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8581
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
MMPI-A elektronisk ressurs : assessing adolescent psychopathology / Robert P. Archer
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates ,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Origins of psychopathology : the phylogenetic and cultural basis of mental illness / Horacio Fábrega, Jr.
Thông tin xuất bản: New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 616.89071
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Philosophical psychopathology / edited by George Graham an d G. Lynn Stephens.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 616.89/001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Philosophical psychopathology / edited by George Graham and G. Lynn Stephens.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1994.
Ký hiệu phân loại: 616.89001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychopathology : An International and Interdisciplinary Perspective
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychosis : Phenomenology, Psychopathology and Pathophysiology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology / Norman B. Schmidt, Roman Kotov, Thomas E. Joiner.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.89075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Taxometrics :toward a new diagnostic scheme for psychopathology /Norman B. Schmidt, Roman Kotov, Thomas E. Joiner.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  c2004.
Ký hiệu phân loại: 616.89/075
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The behavioral genetics of psychopathology : a clinical guide / Kerry L. Jang.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The corruption of reality : : a unified theory of religion, hypnosis, and psychopathology / John F. Schumaker.
Thông tin xuất bản: Amherst, N.Y. : : Prometheus Books ,  1995
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng