TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Liệu pháp nhận thức hành vi (53 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần cung cấp hệ thống kiến thức về luận thuyết cơ bản của trường phái nhận thức, hành vi; cơ chế phát sinh rối nhiễu, trị liệu theo nhận thức hành vi, kĩ thuật và cách áp dụng, quy trình thực hiện, hướng ứng dụng và kĩ năng sử dụng, ứng dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý. Hiểu biết vững chắc về liệu pháp tổng hợp chiếc trung để có thể vận dụng linh hoạt trong trị liệu tâm lý.
 
Active Inference : The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior
Thông tin xuất bản: Cambridge The MIT Press  2022
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adaptive dynamics : the theoretical analysis of behavior / J.E.R. Staddon.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 150.19434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Adaptive dynamics : the theoretical analysis of behavior / J.E.R. Staddon.
Thông tin xuất bản: Cambridge, MA : MIT Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 150.19434
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal Emotions : How They Drive Human Behavior
Thông tin xuất bản: Brooklyn, NY punctum books  2020
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Animal Emotions How They Drive Human Behavior / Christian Montag, Kenneth L. Davis.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books,  2020
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Applied behavior analysis for children with autism spectrum disorders / Johnny L. Matson, editor.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Behavior analysis and learning / W. David Pierce, Carl D. Cheney
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum ,  2004
Ký hiệu phân loại: 150.194
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Behavioral Competencies of Digital Professionals : understanding the role of emotional intelligence / Sara Bonesso, Elena Bruni, Fabrizio Gerli.
Thông tin xuất bản: Switzerland : Palgrave Macmillan,  2020
Ký hiệu phân loại: 152.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Behavioral methods in consciousness research / edited by Morten Overgaard.
Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Behavioral methods in consciousness research /edited by Morten Overgaard.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Behavioral neurobiology of stress-related disorders. / armine M Pariante, M Danet Lapiz-Bluhm
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 155.9042
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Behavioral operational research [electronic resource] : theory, methodology and practice / Martin Kunc, Jonathan Malpass, Leroy White, editors.
Thông tin xuất bản: London : Palgrave Macmillan,  2016
Ký hiệu phân loại: 150.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Behavioral sciences / Koni S. Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2016.
Ký hiệu phân loại: 150.76
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Beyond significance testing :statistics reform in the behavioral sciences /Rex B. Kline.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 150.72/4
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Character, Responsibility, and Well-Being: Influences on Mental Health and Constructive Behavior Patterns
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Clinical and organizational applications of applied behavior analysis / edited by Henry S. Roane, Upstate Medical University, Syracuse, New York, USA, Joel L. Ringdahl, Rehabilitation Institute, Southern Illlinois University, Carbondale, Illinois, USA, Terry S. Falcomata, Department of Special Education, The University of Texas at Austin, Austin, Texas, USA.
Thông tin xuất bản: London, UK ; San Diego, CA, USA : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2015.
Ký hiệu phân loại: 158.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Does consciousness cause behavior? / edited by Susan Pockett, William P. Banks, and Shaun Gallagher.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2006.
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Does consciousness cause behavior? / edited by Susan Pockett, William P. Banks, and Shaun Gallagher.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Emotion and Behavior
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2016
Ký hiệu phân loại: 152.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of statistics in behavioral science / editors-in-chief, Brian S. Everitt, David C. Howell.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Evolution and human behavior : Darwinian perspectives on human nature / John Cartwright.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 155.7
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Explaining behavior : reasons in a world of causes / Fred Dretske.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1988
Ký hiệu phân loại: 150.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Explaining behavior : reasons in a world of causes / Fred Dretske.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1988.
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Five constraints on predicting behavior / Jerome Kagan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fundamentals of organizational behavior / John W. Slocum, Don Hellriegel
Thông tin xuất bản: China : Thomson South-Western,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Handbook of moral behavior and development / edited by William M. Kurtines, Jacob L. Gewirtz.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum,  1991.
Ký hiệu phân loại: 155.25
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hardwired behavior [electronic resource] : what neuroscience reveals about morality / Laurence R. Tancredi.
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 153
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
How to rethink psychology : new metaphors for understanding people and their behavior / Bernard Guerin.
Thông tin xuất bản: East Sussex ; New York, NY : Routledge,  2016.
Ký hiệu phân loại: 150.1
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Intelligent behavior in animals and robots / David McFarland, Thomas B�osser.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 156.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intelligent behavior in animals and robots / David McFarland, Thomas B�osser.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1993.
Ký hiệu phân loại: 156.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to Psychology : Gate ways to mind and behavior / Dennis Coon, John O. Mitterer.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson Learning Wadsworth,  2001
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences / Brian D. Haig.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 150.721
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Investigating the psychological world : scientific method in the behavioral sciences / Brian D. Haig.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : a Bradford book, The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 150.72/1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Learning and memory : from brain to behavior / Mark A. Gluck, Eduardo Mercado, Catherine E. Myers.
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers,  2008
Ký hiệu phân loại: 153.1
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
MATLAB for behavioral scientists
Thông tin xuất bản: New York ; London : Routledge,  2015.
Ký hiệu phân loại: 150.285536
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Methods in behavioral research / Paul C. Cozby.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 150.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Observational measurement of behavior / Paul Yoder, Frank Symons.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Pub. Co.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 150.723
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Principles of research in behavioral science / Bernard E. Whitley, Mary E. Kite ; with contributions by Heather L. Adams.
Thông tin xuất bản: New York ; London : Psychology Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 150.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : the science of behavior / Neil R. Carlson . . . [et al.
Thông tin xuất bản: Toronto : Pearson Canada,  2010
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology : the science of mind and behavior / Michael W. Passer, Ronald E. Smith.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Psychology of human behavior / David W. Martin.
Thông tin xuất bản: Chantilly, VA : Teaching Co.,  2006
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Reading Faces and Bodies: Behavioral and Neural Processes Underlying the Understanding of,and Interaction with, Others
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA,  2017
Ký hiệu phân loại: 153.758
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Representation and behavior / Fred Keijzer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  2001.
Ký hiệu phân loại: 150.1943
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Representation and behavior / Fred Keijzer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 150.19/43
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Research methods for the behavioral sciences / Frederick J Gravetter, Lori-Ann B. Forzano.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning, 2012 Wadsworth, Cengage Learning, 2012  2002
Ký hiệu phân loại: 150.721
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Statistics and data analysis for the behavioral sciences / Dana S. Dunn.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2001.
Ký hiệu phân loại: 150.15195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Studying human behavior : how scientists investigate aggression and sexuality / Helen E. Longino.
Thông tin xuất bản: Chicago : The University of Chicago Press,  2013.
Ký hiệu phân loại: 155.232
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Subliminal : how your unconscious mind rules your behavior / Leonard Mlodinow.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Random House Audio,  2012
Ký hiệu phân loại: 154.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The concise Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science / W. Edward Craighead and Charles B. Nemeroff, editors.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2004
Ký hiệu phân loại: 150.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The self and perspective-taking : contributions and applications from modern behavioral science / Louise McHugh, Ian Stewart.
Thông tin xuất bản: Oakland, Calif. : New Harbinger,  2012.
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Timing of behavior : neural, psychological, and computational perspectives / edited by David A. Rosenbaum and Charles E. Collyer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1998.
Ký hiệu phân loại: 152.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Timing of behavior : neural, psychological, and computational perspectives / edited by David A. Rosenbaum and Charles E. Collyer.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1998
Ký hiệu phân loại: 152.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Who am I? : the 16 basic desires that motivate our behavior and define our personality [electronic resource] / Steven Reiss.
Thông tin xuất bản: New York : Jeremy P. Tarcher/Putnam ,  2000
Ký hiệu phân loại: 153.8
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic