TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tham vấn học đường (26 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Tham vấn học đường là môn học giới thiệu khái quát kiến thức chung về tham vấn trong học đường: nội dung tư vấn (cho bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên), nhiệm vụ, các hình thức tham vấn học đườn, kĩ thuật tư vấn học đường; N hững phNm chất, kĩ năng cơ bản của nhà tham vấn học đường (nhóm kĩ năng tư vấn cơ bản và nhóm kĩ năng tư vấn chuyên biệt); Công cụ, kĩ thuật đánh giá học sinh; Các vấn đề hành vi nội hóa, ngoại hóa. Thực hành tham vấn.
 
Acquiring counseling skills : integrating theory, multiculturalism, and self-awareness / Kathryn MacCluskie.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill,  2010.
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Bedeutsame Momente im Coaching [electronic resource] : Eine explorative Untersuchung zur Weiterentwicklung der Prozessforschung / von Robert Wegener.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer,  2019
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Cognitive behavioural coaching techniques for dummies / Helen Whitten.
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley,  2009.
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Counseling and psychotherapy theories in context and practice : skills, strategies, and techniques / John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Counseling and Therapy
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Counselling skills for dummies / by Gail Evans.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Ltd.,  2013
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Counselling skills for dummies / by Gail Evans.
Thông tin xuất bản: Chichester, England : John Wiley and Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Effective helping : interviewing and counseling techniques / Barbara F. Okun, Ricki Kantrowitz.
Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA : Thomson Brooks/Cole,  2008
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Empathy fatigue : healing the mind, body, and spirit of professional counselors / Mark A. Stebnicki.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Pub. Co.,  2008
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Essential interviewing and counseling skills : an integrated approach to practice / Tracy A. Prout, PhD, Melanie J. Wadkins, PhD.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Pub. Company, LLC,  2014
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Group counseling : strategies and skills / Ed E. Jacobs, Robert L. Masson, Riley L. Harvill.
Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson/Brooks/Cole,  2006.
Ký hiệu phân loại: 158.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Helping Skills : Facilitating Exploration, Insight, and Action / Clara E. Hill.
Thông tin xuất bản: USA : American Psychological Association;,  2014
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Learning the art of helping : building blocks and techniques / Mark E. Young.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2013
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Life coaching for dummies / by Jeni Mumford.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England : John Wiley & Sons, Ltd.,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mastering the National Counselor Examination and the Counselor Preparation Comprehensive Examination / Bradley T. Erford, Loyola University Maryland, Danica G. Hays, Old Dominion University, Stephanie Crockett, Oakland University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 158.3076
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Maximize Your Coaching Effectiveness with Acceptance & Commitment Therapy [electronic resource] / Richard Blonna.
Thông tin xuất bản: New Harbinger Publications, Inc.  2010.
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nature and therapy : understanding counselling and psychotherapy in outdoor spaces / Martin Jordan.
Thông tin xuất bản: London : Routledge,  2015.
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Neurocounseling : brain-based clinical approaches / edited by Thomas A. Field, Laura K. Jones, Lori A. Russell-Chapin.
Thông tin xuất bản: Alexandria, VA : American Counseling Association,  2017.
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Study guide for counseling and psychotherapy theories in context and practice : skills, strategies, and techniques / John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan, Chelsea Bodnar.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2012.
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần Đình Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The reality game : a guide to humanistic counselling and psychotherapy / John Rowan
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2016
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The Successful Coach : binsider secrets to becoming a top coach / Terri Levine, Larina Kase, Joe Vitale.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons ,  2006
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
The trouble with therapy [electronic resource] : sociology and psychotherapy / Peter Morrall.
Thông tin xuất bản: Maidenhead : McGraw Hill/Open University Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Theory and practice of counseling and psychotherapy / Gerald Corey.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Cengage Learning,  2017
Ký hiệu phân loại: 158.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi : Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi phối hợp giữa lý thuyết và thực hành áp dụng trong tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần / Lê Thị Minh Tâm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng