TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Tâm bệnh học 2 (34 tài liệu)

 
A metaphysics of psychopathology / Peter Zachar.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A metaphysics of psychopathology / Peter Zachar.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A metaphysics of psychopathology /Peter Zachar.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Adult psychopathology and diagnosis / edited by Deborah C. Beidel, B. Christopher Frueh, and Michel Hersen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Attachment issues in psychopathology and intervention / edited by Leslie Atkinson, Susan Goldberg
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum ,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.89071
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Causality and psychopathology / Patrick E. Shrout, Katherine M. Keyes, Katherine Ornstein.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2011.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Causality and psychopathology [electronic resource] / edited by Patrick E. Shrout, Katherine M. Keyes, Katherine Ornstein.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press  2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Child maltreatment : a developmental psychopathology approach / Kathryn Becker-Blease, Patricia K. Kerig.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  2016.
Ký hiệu phân loại: 616.858223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Classifying psychopathology : mental kinds and natural kinds / edited by Harold Kincaid and Jacqueline A. Sullivan.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Classifying psychopathology : mental kinds and natural kinds / edited by Harold Kincaid and Jacqueline Sullivan.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Depression : from psychopathology to pharmacotherapy / volume editors, J.F. Cryan, B.E. Leonard.
Thông tin xuất bản: Basel ; New York : Karger,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Descriptive psychopathology : the signs and symptoms of behavioral disorders / Michael Alan Taylor, Nutan Atre Vaidya.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2009.
Ký hiệu phân loại: 616.8975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology / Dante Cicchetti, Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology / Dante Cicchetti and Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology /editors, Dante Cicchetti and Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Developmental psychopathology /editors, Dante Cicchetti and Donald J. Cohen.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  c2006.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Developmental psychopathology. Volume 2- Developmental Psychopathology / Dante Cicchetti and Donald J. Cohen (editors).
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developmental psychopathology. Volume 3- Risk, Disorder, and Adaption / Dante Cicchetil, Donald J. Cohen (ceditors)
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Disturbed consciousness : new essays on psychopathology and theories of consciousness / edited by Rocco J. Gennaro.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts ; London, England : The MIT Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Disturbed consciousness : new essays on psychopathology and theories of consciousness / edited by Rocco J. Gennaro.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Fathers who fail : shame and psychopathology in the family system / Melvin R. Lansky.
Thông tin xuất bản: Hillsdale, NJ : Analytic Press,  1992.
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of personology and psychopathology / Stephen Strack.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc.,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8581
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Personology and Psychopathology / Theodore Millon,Stephen Strack
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley ,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8581
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of personology and psychopathology [electronic resource] / edited by Stephen Strack.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8581
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
MMPI-A elektronisk ressurs : assessing adolescent psychopathology / Robert P. Archer
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates ,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Origins of psychopathology : the phylogenetic and cultural basis of mental illness / Horacio Fábrega, Jr.
Thông tin xuất bản: New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 616.89071
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Philosophical psychopathology / edited by George Graham an d G. Lynn Stephens.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : The MIT Press,  1994
Ký hiệu phân loại: 616.89/001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Philosophical psychopathology / edited by George Graham and G. Lynn Stephens.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press,  1994.
Ký hiệu phân loại: 616.89001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychopathology : An International and Interdisciplinary Perspective
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Psychosis : Phenomenology, Psychopathology and Pathophysiology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology / Norman B. Schmidt, Roman Kotov, Thomas E. Joiner.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.89075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Taxometrics :toward a new diagnostic scheme for psychopathology /Norman B. Schmidt, Roman Kotov, Thomas E. Joiner.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychological Association,  c2004.
Ký hiệu phân loại: 616.89/075
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
The behavioral genetics of psychopathology : a clinical guide / Kerry L. Jang.
Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The corruption of reality : : a unified theory of religion, hypnosis, and psychopathology / John F. Schumaker.
Thông tin xuất bản: Amherst, N.Y. : : Prometheus Books ,  1995
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng