TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học (19 tài liệu)

 
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Trương Thanh Cảnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Đánh giá nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2011
Ký hiệu phân loại: 001.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Đánh giá nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 001.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM,  2015
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: H.:Giáo dục,  2009
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2014
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội & hướng dẫn viết luận văn / Đinh Bá Anh Hùng (chủ biên), Nguyễn Hoàng Tiến, Tô Ngọc Hoàng Kim
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học / Ngô Kiều Nhi...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Trí Thức,  2012
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (giáo trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh) / Phạm Viết Vượng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1997
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2006
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Lê.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  2001
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Trung Nguyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 001.42072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ánh Hồng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2 / Lê Huy Bá (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2006
Ký hiệu phân loại: 001.42
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Kiểng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1996
Ký hiệu phân loại: 001.422
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Thống kê học trong nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Kiểng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2013
Ký hiệu phân loại: 001.422
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin