TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Thực Tập Tốt Nghiệp (133 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần giúp người học quan sát thực tế và bước đầu ứng dụng những kiến thức tâm lý học đã được học để chuNn bị cho chức năng trong nhiều vai trò trong xã hội chẳng hạn như quản trị nhân sự, tham vấn viên trong doanh nghiệp, ứng dụng tâm lý trong doanh nghiệp, chuyên viên truyền thông...
 
Bài giảng tâm lý học văn hóa / Lê Đức Phúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 155.8
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Bài tập thực hành tâm lý học : Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP / Trần Trọng Thủy (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Cơ sở tâm lý học dạy học ngoại ngữ / Trần Hữu Luyến .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở tâm lý học ứng dụng. Tập 1 / Đặng Phương Kiệt (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 158
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình các phương pháp nghiên cứu tâm lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân tâm lý học / Hoàng Mộc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2011
Ký hiệu phân loại: 150.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình các phương pháp nghiên cứu tâm lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân tâm lý học / Hoàng Mộc Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2013
Ký hiệu phân loại: 150.72
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới / Bùi Thị Bích.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp / Phạm Mạnh Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2006
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học / Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học báo chí / Đỗ Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 070.4019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình tâm lý học báo chí / Đỗ Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Hà Nội,  2015
Ký hiệu phân loại: 070.4019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
 
Giáo trình Tâm lý học đại cương / Huỳnh Văn Sơn...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2022
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Tâm lý học đại cương / Phan Thị Kim Ngân,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Tâm lý học giáo dục đại học / Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên),Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Tứ .
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 378.0019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh du lịch : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học kinh doanh thương mại : Dùng trong các trường THCN Hà Nội / Trần Thị Thu Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học kinh tế / Nguyễn Hữu Thụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2014
Ký hiệu phân loại: 330.019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học lâm sàng / Nguyễn Thị Minh Hằng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học lao động / Lương Văn Úc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm / Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm / Phạm Minh Quyền (chủ biên), Huỳnh Cát Dung, Nguyễn Thị Yến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2015
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học phát triển / Trương Thị Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Đỗ Văn Đoạt [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Dương Thị Kim Oanh
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Nguyễn Đình Xuân, Vũ Đức Đán.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Tổng hợp Hà Nội,  1994
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Nguyễn Hữu Thụ (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2017
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Tâm lý học quản lý / Vũ Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư Phạm,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế / Trần Thị Thúy Sửu, Lê Thị Anh Vân, Đỗ Hoàng Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2000
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Tâm lý học sáng tạo / hạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2012
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Giáo trình Tâm lý học tiểu học : Dùng cho các trường Đại học Sư phạm đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / Bùi Văn Huệ, Phạm Thị Hạnh Mai,Nguyễn Xuân Thức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2012
Ký hiệu phân loại: 372.019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non từ lọt lòng đến 6 tuổi : Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Anh Thư.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 155.42
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Hướng dẫn học tâm lý học giáo dục / Lê Minh Nguyệt [và những người khác...].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2021
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử tâm lý học / Hoàng Minh Phú.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử tâm lý học / Nguyễn Ngọc Phú.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Mba trong tầm tay : Tâm lý học dành cho nhà lãnh đạo= Psychology for leaders / Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold; Thanh Hằng, Cam Thảo [dịch].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nền tảng tâm lý học / Nicky Hayes; Nguyễn Kiên Trường (dịch) .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động : Công ty TNHH TM & DV VH Minh Trí,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Nhập môn lịch sử tâm lý học / B.R.Hergenhahn; Lưu Văn Hy (người dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2003
Ký hiệu phân loại: 150.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý học hiện đại / Pierre Daco; Võ Liên Phương (biên dịch); Trần Văn Tân (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tài chính hành vi tâm lý học, đưa ra quyết định và Thị trường / Lucy F. Ackert, Richard Deaves; Lê Đạt Chí,...[và những người khác] (Dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 332.6019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học / Đinh Phương Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học / Đinh Phương Duy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Ánh Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên),Trần Hữu Luyến,Trần Quốc Thành.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2013
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương / Trần Tuấn Lộ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương : Giáo trình / Hoàng Đức Lâm.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2002
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học đại cương : Hướng Dẫn Trả Lời Lý Thuyết, Giải Bài Tập Tình Huống Và Trắc Nghiệm (Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng) / Bùi Kim Chi, Phan Công Luận.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị-Hành Chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học dân số / Trần Trọng Thụy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2008
Ký hiệu phân loại: 304.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học dân tộc / Đỗ Long, Đức Uy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 155.8
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học dạy học / Hồ Ngọc Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2000
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học du lịch / Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Bình.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 338.47910019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học gia đình / Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Ngô Xuân Điệp
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 158.24
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giáo dục / Ngô Minh Tuấn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giáo dục / Phạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học giáo dục / Phạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2013
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học giao tiếp / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giao tiếp = Communication Psychology / Phổ Tường, Bảo Thu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học giới tính / Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 155.33
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học giới tính và giáo dục giới tính / Bùi Ngọc Oánh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 155.3
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học hài hước / Richard Wiseman ; Vũ Thanh Nhàn (dịch).
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Tâm lý học hành vi / Khương Nguy; Phi Tường (dịch).
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học / Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Dương Diệu Hoa, Nguyẽ̂n Thị Mùi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  2000.
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học khác biệt : giáo trình dành cho hệ cử nhân / Ngô Công Hoàn, Trương Thị Khánh Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2015
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học lâm sàng : Khái niệm - Các trường phái - Đánh giá tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tâm bệnh học - Phương pháp nghiên cứu - Trường hợp lâm sàng / Dana Castro; Nguyễn Ngọc Diệp (hổ trợ biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2003
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học lao động / Nguyễn Thi Minh, Trịnh Viết Then.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học lao động / Võ Hưng, Phạm Thị Bích Ngân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Tp.HCM.,  2007
Ký hiệu phân loại: 158.7
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học mối quan hệ / Choi Kwanghyun; Minh Thùy (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2022
Ký hiệu phân loại: 158.2
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học nhân cách / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 155.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học nhân cách thuật đọc tâm lý đối phương qua nhận định tính cách = Surrounded by idiots : the four types of human behavior and how to effectively communicate with each in business (and in life) / Thomas Erikson, Hoàng Thị Minh Phúc (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 302.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học pháp lý : Giáo trình dùng cho hệ cử nhân / Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 364.3
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học phật giáo / Thích Tâm Thiện
Thông tin xuất bản: TP.HCM : TP. Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 294.342
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học phát triển / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học phát triển / Nguyễn Văn Đồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia-Sự thật,  2012
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học phát triển / Vũ Thị Nho.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  1999
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học phát triển : giáo trình / Dương thị Diệu Hoa ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Sư phạm,  2008
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học phát triển 1 / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học phát triển 2 / Đinh Thị Chiến.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học quản lý / Hoàng Minh Phú (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học quản lý = Management Psychology / Ngô Kỳ; Bảo Thu (người dịch).
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản lý kinh tế / Trần Thị Thúy Sửu, Lê Thị Anh Vân, Đỗ Hoàng Toàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quảng cáo - marketing / Hoàng Minh Phú
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học sáng tạo / Đức Uy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục,  1999
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học sáng tạo / Hoàng Minh Phú.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 153.35
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học sư phạm Đại học / Nguyễn Thạc (Chủ biên), Phạm Thành Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm,  2009
Ký hiệu phân loại: 378.0019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tất cả những điều cần biết để thông thạo bộ môn này = Psychology : Everything You Need to Know to Master the Subject - In One Book / Alan Porter; Hoàng Đức Long (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2021
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học thần kinh = Neuropsychology / Võ Thị Minh Chí.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 612.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học tiếp thị : bí kíp đọc vị khách hàng / Hà Thánh Quân ; Tạ Thu Ngân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học tội phạm : phác họa chân dung kẻ phản bội / Diệp Hồng Vũ; Đỗ Ái Nhi (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên  2022
Ký hiệu phân loại: 364.3019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tội phạm. Tập 1 = Inside the criminal mind / Staton E. Samenow; Huy Nguyễn (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Quốc dân  2021
Ký hiệu phân loại: 364.3019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tội phạm. Tập 2 = Inside the criminal mind / Staton E. Samenow; Huy Nguyễn (dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Quốc dân  2021
Ký hiệu phân loại: 364.3019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tôn giáo / Vũ Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  1998
Ký hiệu phân loại: 200.19
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học trí tuệ / Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu Hoa, Nguyễn Lan Anh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc Gia Hà Nội ,  2001
Ký hiệu phân loại: 153.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học trong nháy mắt. Tập 6- tâm lý học tổ chức - công nghiệp / Ezpsychology .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học trong thể thao : Dùng cho sinh viên Đại học TDTT / Sigurd Baumann; Phạm Đình, BẩmĐào Bá Trì (Dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thể dục thể thao,  1999
Ký hiệu phân loại: 796.019
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
 
Tâm lý học tư pháp / Lê Nguyên Thanh (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2013
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tư pháp : giáo trình / Chu Liên Anh, Dương Thị Loan
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học tư pháp : Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm,dùng cho cán bộ, học viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng / Chu Liên Anh,Dương Thị Loan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị-Hành chính,  2011
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tư pháp : tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành luật / Lê Nguyên Thanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tư pháp : tài liệu học tập dành cho sinh viên chuyên ngành luật / Lê Nguyên Thanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 340.19
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo / Nguyễn Hữu Thụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học ứng dụng : Thuật đọc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm / Patrick King; Minh Trang (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 152.4
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học ứng xử / Lê Thị Bừng, Hải Vang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1997
Ký hiệu phân loại: 153.6
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học và đời sống / Richard J. Gerrig, Phillip G. Zimbardo, Kim Dân (Dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2016
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  1998
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Thị Thanh Hằng (biên soạn);Võ Thị Bích Hạnh,Tạ Quốc Trị,Nguyễn Thị Thanh Hằng,Kim Thị Dung (người nhận xét).
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học xã hội / Nguyễn Thị Thanh Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội / Phương Kỳ Sơn (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm Lý học xã hội : Giáo trình / Vũ Mộng Đoá.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2007
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội những vấn đề lý luận / Trần Hiệp (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  1996
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học xã hội trong quản lý / Ngô Công Hoàn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội,  1997
Ký hiệu phân loại: 302
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tâm lý học y học - sức khỏe / Phạm Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học y học - sức khỏe / Phạm Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học y học - y đức : Dùng cho đào tạo cao đẳng y học / Nguyễn Huỳnh Ngọc (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học( 1 tháng 1 kỳ) =. 1 : Journal of Psychology
Thông tin xuất bản: Hà Nội ; Viện Khoa học xã hội Việt Nam  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Tâm lý học( 1 tháng 1 kỳ) =. 3 : Journal of Psychology
Thông tin xuất bản: Hà Nội ; Viện Khoa học xã hội Việt Nam  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
 
Tập bài giảng tâm lý học quản lý / Học viện Hành chính Quốc gia.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý học / Nguyễn Thị Hảo.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 150.727
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tư vấn tâm lý học đường : sách dành cho giáo viên phổ thông / Đặng Hoàng Minh (chủ biên), Nguyễn Cao Minh, Trần Thành Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 370.15
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tuyển tập tâm lý học / Phạm Minh Hạc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic