TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: T��m l�� h���c (109 môn)

Môn: Lịch sử văn minh thế giới (102 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về LỊCH SỬ VĂN MÌNH THẾ GIỚI. Trong đó làm rõ đặc trưng riêng và tính phong phú, đa dạng của các nền văn minh trên thế giới; những đóng góp to lớn của nó cho sự phát triển không ngừng và thịnh vượng của xã hội loài người. Giáo dục cho sinh viên biết trân trọng, giữ gìn những di sản
 
"The Touch of Civilization" : Comparing American and Russian Internal Colonization
Thông tin xuất bản: United States University Press of Colorado  2017
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
"The Touch of Civilization" : Comparing American and Russian Internal Colonization / Steve Sabol.
Thông tin xuất bản: Boulder, Colorado : University Press of Colorado,  [2016]
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
"The Touch of Civilization" Comparing American and Russian Internal Colonization / Steve Sabol.
Thông tin xuất bản: Boulder, Colorado : University Press of Colorado,  2016
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A disastrous history of the world : chronicles of war, earthquake, plague and flood / John Withington.
Thông tin xuất bản: London : Piatkus,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
A Good Example of Peaceful Coexistence? / Mueller, Wolfgang.
Thông tin xuất bản: Wien : Austrian Academy of Sciences Press ,  2011
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
A history of the world in sixteen shipwrecks /Stewart Gordon.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
A little history of the world /Ernst Gombrich
Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press,  c2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
A little history of the world [electronic resource] / Ernst Gombrich
Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
After the Storm : Post-Pandemic Trends in the Southern Mediterranean
Thông tin xuất bản: Milan Ledizioni  2020
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Almanach những nền văn minh thế giới / Hoàng Minh Thảo, ...[và những người khác] (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
At home with the empire [electronic resource] : metropolitan culture and the imperial world / edited by Catherine Hall and Sonya O. Rose.
Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Các nền văn hóa thế giới / Đặng Hữu Toàn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Celtic culture : a historical encyclopedia / John T. Koch, editor.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO,  2006
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Civilization : the West and the rest / Niall Ferguson.
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Civilizations : culture, ambition, and the transformation of nature / Felipe Fernández-Armesto.
Thông tin xuất bản: New York : Free Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Confronting an "axis of cyber"? : China, Iran, North Korea, Russia in Cyberspace
Thông tin xuất bản: Milano Ledizioni - LediPublishing  20181001
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Confronting an "Axis of Cyber"? : China, Iran, North Korea, Russia in Cyberspace
Thông tin xuất bản: Ledizioni  2018
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Culture and economy in the Indian diaspora / edited by Bhikhu Parekh, Gurharpal Singh and Steven Vertovec.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2003
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Debating civilisations: Interrogating civilisational analysis in a global age
Thông tin xuất bản: Manchester : Manchester University Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Discovery of the Americas, 1492-1800 / Tom Smith.
Thông tin xuất bản: New York : Facts On File,  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Eine zersplitterte Landschaft
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of Islam and the Muslim world / editor in chief, Richard C. Martin.
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA : Thomson/Gale,  2004
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Encyclopedia of the developing world / Thomas M. Leonard.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2006
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Encyclopedia of the Palestinians / Philip Mattar.
Thông tin xuất bản: New York : Facts on File,  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Europe undivided [electronic resource] : democracy, leverage, and integration after communism / Milada Anna Vachudova�
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Friedensgutachten 2020 : Im Schatten der Pandemie: letzte Chance für Europa
Thông tin xuất bản: transcript Verlag,  2020
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Glencoe World History / Jackson J. Spielvogel
Thông tin xuất bản: New York : Glencoe/Mcgraw-Hill ,  2004
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Global History and New Polycentric Approaches [electronic resource] : Europe, Asia and the Americas in a World Network System / edited by Manuel Perez Garcia, Lucio De Sousa.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Singapore : Imprint: Palgrave Macmillan,  2018
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
History : the definitive visual guide : from the dawn of civilization to the present day / editorial consultant, Adam Hart-Davis.
Thông tin xuất bản: New York : DK Pub.,  2012
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
History of the world in 1,000 objects.
Thông tin xuất bản: London : Dorling Kindersley Limited,  2014
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
History year by year / written by Peter Chrisp, Joe Fullman, and Susan Kennedy ; consultant, Philip Parker.
Thông tin xuất bản: New York : DK Pub.,  2013
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Human Heritage, Student Edition / Mcgraw-Hill
Thông tin xuất bản: Glencoe/Mcgraw-Hill ,  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Humour and Laughter in History
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  2014
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Humour and Laughter in History : Transcultural Perspectives
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  20141015
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Intellectuals in the Modern Islamic World
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Islamic history [electronic resource] / edited by Laura Etheredge.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Britannica Educational Pub. in association with Rosen Educational Services,  2010
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Landmarks in humanities / Gloria K. Fiero.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2012
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Landmarks in humanities / Gloria K. Fiero.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill Higher Education,  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2015
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới cận đại : Bài giảng / Bùi Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử thế giới cận đại : đề cương bài giảng- Phần Phương Tây / Nguyễn Công Chất.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử thế giới hiện đại / Nguyễn Anh Thái (Chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2015
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới hiện đại : Giáo trình / Hoàng Thị Như Ý.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử thế giới hiện đại 1917-1995 / Nguyễn Anh Thái.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới hiện đại phần 2 / Lê Minh Chiến.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2010
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới trung đại / Nguyễn Gia Phu chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2009
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới trung đại / Nguyễn Gia Phu..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử thế giới trung đại: : giáo trình / Nguyễn Gia Phu
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2010
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử và văn hóa tiếp cận đa chiều, liên ngành / Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2018
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử văn minh thế giới / Nguyễn Văn Sơn (chủ biên), Nguyễn Minh Mẫn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử văn minh thế giới / Nguyễn Văn Sơn (chủ biên),Nguyễn Minh Mẫn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2013
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại / Bùi Văn Hùng.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2004
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Life and society in the Hittite world / Trevor Bryce.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2002.
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Lược sử thế giới / Patricia S.Daniels, Stephen G.Hyslop; Nguyễn Hiếu Nghĩa (dịch)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa,  2007
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Making Sense of World History
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Taylor & Francis,  2021
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mein Russland
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  1997
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Mein Russland Literarische Konzeptualisierungen und kulturelle Projektionen. Beiträge der gleichnamigen Tagung vom 4. - 6. März in München Aage A. Hansen-Löve
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  1997
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Millennium : a history of the last thousand years / Felipe Fernández-Armesto.
Thông tin xuất bản: New York : Scribner,  1995
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Một số vấn đề cơ bản về văn minh thế giới cận - hiện đại : Bài giảng (hệ đào tạo từ xa) / Nguyễn Công Chất.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt,  2007
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Nationsbildung als "kulturelle Luege"
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nationsbildung als "kulturelle Lüge" Eine vergleichende Untersuchung zur kroatischen und tschechischen nationalen "Wiedergeburtsbewegung" des 19. Jahrhunderts Andreja Zoric
Thông tin xuất bản: Frankfurt a.M. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften  2005
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nguồn gốc văn minh = The lessons of history / Will Durant; Nguyễn Hiến Lê (dịch giả).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Những kỳ quan của các nền văn minh / Trần thuật Bành, Trần thiện Dư; Nguyễn Hồng Lân (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Political Thought and Practice in the Ottoman Empire : Halcyon Days in Crete IX
Thông tin xuất bản: Rethymno : Crete University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Popular controversies in world history : investigating history's intriguing questions / Steven L. Danver, editor.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO,  2011
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Redefining security in the Middle East
Thông tin xuất bản: Manchester ; New York : Manchester University Press ,  2002
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Royal Power in the Late Carolingian Age : Charles III the Simple and His Predecessors
Thông tin xuất bản: Cologne Modern Academic Publishing  2019
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sapiens: Lược sử loài người = Sapiens: A Brief History Of Humankind / Yuval Noah Harari; Nguyễn Thủy Chung (dịch); Võ Minh Tuấn (hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2020
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Seismic Waves : Research and Analysis
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
State Martyr : Representation and Performativity of Political Violence
Thông tin xuất bản: Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,  2019
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Arabs in history / Bernard Lewis.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
The Arabs in history [electronic resource] / Bernard Lewis.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
The Atlantic World / Edited by D'Maris Coffman, Adrian Leonard and William O'Reilly.
Thông tin xuất bản: London : Routledge/Taylor & Francis Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
The complete idiot's guide to world history [electronic resource] / Timothy C. Hall.
Thông tin xuất bản: New York : Alpha ,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
The discoverers / Daniel J. Boorstin.
Thông tin xuất bản: New York : Random House ,  1983
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
The discoverers [ressource électronique] / Daniel J. Boorst
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books,  1985
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
The Heirs of Vijayanagara : Court Politics in Early Modern South India
Thông tin xuất bản: Leiden Leiden University Press  2022
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Lands West of the Lakes / Stephen C. Druce.
Thông tin xuất bản: Leiden : Brill ,  2009
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The lands west of the lakes; A history of the Ajattappareng kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE
Thông tin xuất bản: Leiden - Boston Brill  2009
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Springs Of Democracy : National and Transnational Debates on Constitutional Reform in the British, German, Swedish and Finnish Parliaments, 1917-1919
Thông tin xuất bản: Helsinki Finnish Literature Society / SKS  2017
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The ten lost tribes : a world history / Zvi Ben-Dor Benite.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
This fleeting world : a short history of humanity / David Christian.
Thông tin xuất bản: Great Barrington, Mass. : Berkshire Pub ,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Totalitarian Communication : Hierarchies, Codes and Messages
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  20100515
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Traditions & encounters : a brief global history / by Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume 2, From 1500 to the present / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Traditions & encounters : a brief global history. Volume I, From the Beginning to 1500 / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler, Heather E. Streets.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Traditions & encounters : a global perspective on the past . Volume B- from 1000 to 1800 / Jerry Bentley, Herbert Ziegler
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Traditions & encounters : a global perspective on the past . Volume C : From 1750 to present. / Jerry H. Bentley, Herbert F. Ziegler.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
USA & the world / David M. Keithly.
Thông tin xuất bản: Lanham, MD : Stryker-Post Publications,  2014
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Văn minh ngoài trái đất / Nguyễn Ngọc Giao.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Von der Ost-West-Konfrontation zur Europaeischen Friedensordnung
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishing Group  1992
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Von der Ost-West-Konfrontation zur Europaeischen Friedensordnung
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  1992
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
WeltWissen
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  2003
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Western civilizations : their history & their culture / Joshua Cole, Carol Symes.
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Company,  2013
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
What if? 2 : eminent historians imagine what might have been : essays / James Bradley ... [et al.] ; edited by Robert Cowley.
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Books ,  2002
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
World History : Annual Editions. Volume 2, 1500 to the Present / editors Joseph R Mitchell, Helen Buss Mitchell.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Worlds together, worlds apart : a history of the world from the beginnings of humankind to the present. Volume 1, Beginnings through the fifteen century / Robert Tignor..[et al].
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Company,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
 
Worlds together, worlds apart : a history of the world from the beginnings of humankind to the present. Volume 2, The Mongol Empire to the Present / Robert Tignor..[et al].
Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton & Company,  2008
Ký hiệu phân loại: 909
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý