TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Luật du lịch (7 tài liệu)

 
Luật du lịch
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật du lịch (Hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2020
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật du lịch / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật du lịch / Trịnh Minh Chánh, Nguyễn Lê Phương Anh.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật du lịch : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kinh doanh du lịch / Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Hữu Viện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật du lịch / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Trẻ,  1997
Ký hiệu phân loại: 343.07891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật