TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học


Bút ký triết học / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chống Đuy-rinh / Ph. Ăng-ghen.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Marx and Marxism / Peter Worsley.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2002.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
On the Formation of Marxism
Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill,  2016
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rereading Marx in the Age of Digital Capitalism
Thông tin xuất bản: Pluto Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Stochastic Modeling and Control
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
World Bolshevism
Thông tin xuất bản: Canada Athabasca University Press  20220228
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Requiem for Marx / edited with an introduction by Yuri N. Maltsev.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Deciphering Capital :Marx's Capital and its destiny /Alex Callinicos.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật