TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Văn hóa Trung Hoa và Đông Bắc Á (23 tài liệu)

 
Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.40951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
China in Transition
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
China in Transition
Thông tin xuất bản: Frankfurt Am Main : Peter Lang AG ,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
China: Promise or Threat?
Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON : Brill ,  2017
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
China's "Tibetan" frontiers :sharing the contested ground /by Beth Meriam.
Thông tin xuất bản: Boston : Brill,  2012.
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Chinese Stardom in Participatory Cyberculture
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Das Ringen um die Zivilgesellschaft in der Türkei
Thông tin xuất bản: Bielefeld, Germany transcript Verlag  2013
Ký hiệu phân loại: 300.9561
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Encyclopedia of contemporary Chinese culture [electronic resource] / edited by Edward L. Davis.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2005
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình văn hóa Trung Hoa / Nguyễn Ngọc Thơ.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Inside Chinese business : a guide for managers worldwide / Ming-Jer Chen.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business School Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
New perspectives on the research of Chinese culture / Pei-kai Cheng, Ka Wai Fan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
New perspectives on the research of Chinese culture / Pei-kai Cheng.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012.
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016. Tập 1, Chính trị - An ninh - Kinh tế / Trần Quang Minh, Võ Hải Thanh (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 300.95
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2016. Tập 2, Văn hóa - Xã hội - Môi trường / Trần Quang Minh, Hoàng Minh Lợi (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2017
Ký hiệu phân loại: 300.95
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
People's livelihood in contemporary China : changes, challenges and prospects / editor, Li Peilin, Chinese Academy of Social Sciences, China.
Thông tin xuất bản: Singapre ; Hackensack, NJ : World Scientific,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quality of Life Indicators and Policy Strategies to Advance Sustainability in the Pearl River Delta / Ecola, Liisa ; Mao, Zhimin ; Knopman, Debra ; Crane, Keith ; Zmud, Johanna.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2015
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sustainability Science for Strong Sustainability
Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing,  2014
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Social Sciences in the Asian Century
Thông tin xuất bản: Acton ACT, Australia : ANU Press ,  2015
Ký hiệu phân loại: 300.95
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Social Sciences in the Asian Century
Thông tin xuất bản: ANU Press  2015
Ký hiệu phân loại: 300.95
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Theological reflections on the Hong Kong Umbrella Movement /Justin K.H. Tse, Jonathan Y. Tan, editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa / Phạm Khang, Lê Minh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên,  2018
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa Trung Hoa lịch sử và hiện tại : Sách tham khảo / Can Xuân Tùng; Nguyễn Thành Trung (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Xã hội Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam : sách tham khảo. Quyển IV / Hoàng Thế Anh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển Bách Khoa,  2013
Ký hiệu phân loại: 300.951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật