TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn: Phong tục và lễ hội Việt Nam (16 tài liệu)

 
Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục . Quyển 4 / Trần Thị An (Chủ biên), Vũ Quang Dũng (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục. Quyển 3 / Trần Thị An (Chủ biên), Vũ Quang Dũng (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị An (Chủ biên), Vũ Quang Dũng (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam Dân ca nghi lễ và phong tục. Quyển 2 / Trần Thị An (Chủ biên), Vũ Quang Dũng (Biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đất lề quê thói (phong tục Việt Nam) / Nhất Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2017
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lễ hội nông nghiệp Việt Nam : lễ hội nông nghiệp Việt Nam, lễ hội nông nghiệp của người Bahnar / Lê Văn Kỳ, Thu Loan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.269
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lễ hội Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh
Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên,  2008
Ký hiệu phân loại: 394.269597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành du lịch / Dương Văn Sáu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Văn hoá Hà Nội,  2004
Ký hiệu phân loại: 394.269597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nghi lễ và lễ hội của cacstoocj người thuộc nhóm Malayo - Polynesian ở Việt Nam / Tô Đông hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 394.269597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phong tục cổ truyền các dân tộc Thái, Tày, Nùng / Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 390.095
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phong tục một số dân tộc ở Việt Nam : nghi lễ vòng đời người Xơ Teng, tín ngưỡng linh hồn người Xơ Teng, phong tục tập quán của người Nùng Dín ở Tùng Lâu / Phan Văn Hoàng, Phạm Thị Trung, Vàng Thung Chúng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sổ tay từ ngữ phong tục tập quán về việc sinh, việc cưới, việc tang, việc giỗ người Kinh Việt Nam / Ngô Văn Ban
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2013
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tín ngưỡng và lễ hội cổ truyền Việt Nam / Ngô Đức Thịnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức,  2018
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục / Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo.
Thông tin xuất bản: H. : Văn hóa Thông tin,  2009
Ký hiệu phân loại: 390.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam / Nguyễn Quang Lê.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 394.109
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn hóa làng Việt Nam phong tục lễ nghi / Thu Hằng (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa - Thông tin ,  2015
Ký hiệu phân loại: 390.09597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật