TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Vi���t Nam h���c (96 môn)

Môn học

Môn: Hán Nôm cơ bản (13 tài liệu)

 
Ba truyện thơ Nôm Tày từ truyện Nôm khuyết danh Việt Nam / Triều Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Di sản cổ văn Việt Nam truyện nôm khuyết danh / Bùi Văn Vượng (chủ biên); Hoàng Phong, Lê Thị Bình, Chu Giang (sưu tầm, tuyển chọn, chú giải).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn học,  2017
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lý Thế Khanh (truyện thơ Nôm Tày) / Triều Ân, Hoàng Quyết.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhân lăng & Nàng hán truyện thơ Nôm Tày / Hoàng Quyết, Triều Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Phong Slư / Phương Bằng (sưu tầm, phiên âm chữ Nôm, dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Dân tộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sách Hán Nôm của người Sán Chay / Đẫo Thị Hảo (Phiên âm, dịch nghĩa, giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2015
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyện Lương nhân con côi (Toẹn Lương Nhân Lúc Vyạ) : truyện thơ nôm Tày / Hoàng Triều Ân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyện Nôm - lịch sử hình thành và bản chất thể loại / Kiều Thu Hoạch.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa-thông tin,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyện Nôm bình dân. Quyển 1 / Kiều Thu Hoạch (chủ biên), Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyện Nôm bình dân. Quyển 2 / Kiều Thu Hoạch (chủ biên), Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyện Nôm bình dân. Quyển 3 / Kiều Thu Hoạch (chủ biên), Hoàng Hồng Cẩm, Nguyễn Thị Lâm, Trần Kim Anh (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Truyện thơ Nôm Tày hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan / Hoàng Triều Ân (Sưu tầm, khảo cứu và dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hội nhà văn Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm : Sắp xếp theo vần chữ cái từ A-Z / Trần Đức Cát (Sưu tầm, biên dịch, Giới thiệu).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa dân tộc,  2011
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật